ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 03/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2578
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Π ρ ο ς

Αποδέκτες

(όπως ο Πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ. να προσέλθετε στην Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 20 του Ν. 3781/2008, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του της Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου μας, σχετικά με τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής έτους 2021.

Στη συνεδρίαση θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα

μέτρα προφύλαξης για τον Κορωνοϊο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο Αναστάσιος