ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/3/2021
Αριθ. Πρωτ.: 1501
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Π ρ ο ς 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 4η  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου  που θα γίνει στις 16η   Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη  με ώρα έναρξης 13:00 π.μ. και λήξη 15:00 μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την nap. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α'/11-03-2020) και με την υπ’αρ. 426/77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
 2. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021και 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
 3. Έγκριση Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021.
 4. Εγκριση της αριθ. 1/2021 απόφασης της Κοινότητας Αδριανής για την Δημιουργία νέων ταφώνων στα νέα Νεκροταφεία της Κοινότητας Αδριανής.
 5. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης δικαιολογητικών για μείωση δημοτικών τελών
 6. Κατανομή ποσού 13.559,63€ Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 7. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς τη Δ/νση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση προς χρήση δημόσιας έκτασης για κοινωφελείς σκοπούς
 8. Έγκριση για Δωρεά κινητού πράγματος του Δήμου στον Αθμια Σχολική Επιτροπή
 9. Λήψη απόφασης για την εκλογή υδρονομέων άρδευσης
 10. Έγκριση υπογραφής σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για την λειτουργία ηλεκτρονικής είσπραξης δημοτικών τελών .
 11. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων, του οξοποιειου του κτήματος ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε
 12. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας
 13. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ.
 14. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΙΠΕ, για την πρόθεση δημιουργίας της ΙΠΕ ΑΕ
 15. Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου από 22-3-2021 και εφεξής.

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρα θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του γραμματέα του Δ.Σ. Δήμου Παρανεστίου manosdim@yahoo.gr , αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας ή με ΦΑΞ στο 25210-90189.
Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. Επικ. 6973738586).
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος