ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/05/2011
Αριθ. Πρωτ.: 4187
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου την 23η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2011

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος