ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 16/06/2011
Αριθ. Πρωτ.: 5529
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου την 20η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση απολογισμού δήμου Νικηφόρου οικ. έτους 2010
  2. Έγκριση απολογισμού δήμου Παρανεστίου οικ. έτους 2010
  3. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων
  4. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για προμήθειες και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2011
  5. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για εργασίες και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2011
  6. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για εκτέλεση έργων και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2011

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος