Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου Σχεδιασμού των Δήμων, προβλέπονταν η εκπόνηση πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Σήμερα, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 175, του Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018), για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Δήμων, εκπονείται τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ΄ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.

Το περιεχόμενο, η δομή, ο τρόπος υποβολής, τα όργανα κατάρτισης, παρακολούθησης & αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ ) α’ βαθμού καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β/2970/4-11-2014) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρέπει να έχει ενιαία δομή, συγκρότηση και λογική, να διέπει το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια:
• Ενότητα 1η: Στρατηγικός Σχεδιασμός (περιγραφή – αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και Στρατηγική της Περιφέρειας και Αναπτυξιακές προτεραιότητες)
• Ενότητα 2η: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός (στόχοι και δράσεις και προγραμματισμός των δράσεων)
• Ενότητα 3η: Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων και σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β/2970/4-11-2014) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο, τίθεται για διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, στην ιστοσελίδα του Δήμου». Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Παρανεστίου δημοσιοποιεί για δημόσια διαβούλευση από 17/09/2020 έως 30/09/2020, με την παρούσα ανάρτηση, το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο (Αριθ. Απόφ75/2020 ΑΔΑ: ΩΕΚΟΩΞΗ-ΨΨ7) κείμενο της Ενότητας 1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, ο Δήμος Παρανεστίου, καλεί τους πολίτες, ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς του Παρανεστίου, για την υποβολή προτάσεων:

  • εγγράφως στη διεύθυνση: "Δημαρχείο Παρανεστίου, Παρανέστι 66035"
  • ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimos@paranesti.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2524350100, 2521352300

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ