ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 17/02/2012
Αριθ. Πρωτ.: 1856
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Τροποποίηση της αριθμ.1/2012 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης εσόδων εξόδων Δ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για οφειλές από προμήθειες
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών για παροχή υπηρεσιών 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλής για την μεταφορά των μαθητών των σχολείων του Δήμου έτους 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλής επιχορήγησης Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας μηνός Δεκεμβρίου
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλής Δ’ δόσης επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών για πληρωμές έργων και μελετών
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών αποδοχών υπαλλήλων και αιρετών
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών για απόδοση κρατήσεων Δεκεμβρίου 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης συνεχιζόμενων έργων έτους 2012
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012
 • Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος "πιτσαρία – σνακ μπαρ" της Κυπραίου Ζωής του Χρήστου στην Τ.Κ. Αδριανής

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος