ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/03/2012
Αριθ. Πρωτ.: 2808
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου» και ψήφιση πίστωσης.
 • Απευθείας ανάθεση του έργου: « Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Δ.Ε. Παρανεστίου» και ψήφιση πίστωσης.
 • Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης» και καθορισμός των όρων διακήρυξης με πρόχειρο διαγωνισμό.
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας και καθορισμός των όρων διακήρυξης με πρόχειρο διαγωνισμό της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ».
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων Δήμου Παρανεστίου» και ψήφιση πίστωσης.
 • Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου Δήμου Παρανεστίου"» και ψήφιση πίστωσης.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Χωματουργικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών σε αγροτικούς δρόμους όλων των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Παρανεστίου» και ψήφιση πίστωσης.
 • Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση "Σαχίνι" της Τ.Κ. Πτελεάς του Δ.Παρανεστίου».
 • Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για το έργο «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση "Σαχίνι" της Τ.Κ. Πτελεάς του Δ.Παρανεστίου».
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για το έργο «Ψηφιακοί πολιτισμοί της Γης, του Νερού και του Ανθρώπου στην Ανατολική Μακεδονία».
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
 • Ανάθεση σε δικηγόρο κατ’εξαίρεση δικαστικού χειρισμού (άρθρο 72 περ.ιε Ν.3852/2010) για ζητήματα του Δήμου.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος