ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 14/11/2012
Αριθ. Πρωτ.: 9903
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
  • Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση στις 22-01-2013 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Δράμας.
  • Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση στις 11-01-2012 στο Ειρηνοδικείο Δράμας.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος