ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 15/10/2012
Αριθ. Πρωτ.: 9058
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
  • Ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο Γεωτεχνική Έρευνα του υποέργου 1 με τίτλο Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Παρανεστίου του έργου Βιολογικός καθαρισμός Παρανεστίου – Κάτω Θόλου, προϋπολογισμού 8.487,00 ευρώ.
  • Ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων του υποέργου 1 με τίτλο Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Παρανεστίου του έργου Βιολογικός καθαρισμός Παρανεστίου – Κάτω Θόλου, προϋπολογισμού 6.396,00 ευρώ.
  • Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ' τριμήνου (01-07-2012 / 30-09-2012) προϋπολογισμού έτους 2012.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος