[13/03/2012] «Προμήθεια Υλικών συντήρησης δικτύων Ύδρευσης- Άρδευσης-Αποχέτευσης»

Δήμος Παρανεστίου

Παρανέστι, 13-03-2013
Αριθ. Πρωτ. 1748
Διεύθυνση: Παρανέστι, Τ.Κ 66 035
Πληροφορίες: Μουστακίδου Λίνα
Τηλ.: 2524350132
Fax: 2524350151
e-mail: m.moustakidou@paranesti.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών "περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Β. 185/23.3.93).
 2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 3. Το Ν.2286/95 "Προμήθειες Δημόσιου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".
 4. Τις σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν. 2286/95.
 5. Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης."

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευτών για την: «Προμήθεια Υλικών συντήρησης δικτύων Ύδρευσης- Άρδευσης-Αποχέτευσης», Προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26-03-2013, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού και ώρα 10:00 π.μ. με ώρα λήξεως των προσφορών την 11:00 π.μ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι - κατασκευαστές - αντιπρόσωποι - προμηθευτές - επιτηδευματίες - συνεταιρισμοί - ενώσεις προμηθευτών.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α, ήτοι2.250,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας και των προσφορών από την αρμόδια υπάλληλο, Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου.


Δείτε περισσότερα στην Διακήρυξη

[13/03/2012] «Προμήθεια Hλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου»

Δήμος Παρανεστίου

Παρανέστι, 13-03-2013
Αριθ. Πρωτ. 1747
Διεύθυνση: Παρανέστι, Τ.Κ 66 035
Πληροφορίες: Μουστακίδου Λίνα
Τηλ.: 2524350132
Fax: 2524350151
e-mail: m.moustakidou@paranesti.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών "περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Β. 185/23.3.93).
 2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 3. Το Ν.2286/95 "Προμήθειες Δημόσιου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".
 4. Τις σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν. 2286/95.
 5. Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης."

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευτών για την: «Προμήθεια Hλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου», Προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22-03-2013, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού και ώρα 10:00 π.μ. με ώρα λήξεως των προσφορών την 11:00 π.μ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι - κατασκευαστές - αντιπρόσωποι - προμηθευτές - επιτηδευματίες - συνεταιρισμοί - ενώσεις προμηθευτών.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α, ήτοι2.000,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας και των προσφορών από την αρμόδια υπάλληλο, Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου.


Δείτε περισσότερα στην Διακήρυξη

[13/03/2012] «Ύδρευση οικισμών Δήμου Πραρανεστίου»

Header

Ο Δήμος Παρανεστίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ύδρευση οικισμών Δήμου Πραρανεστίου» με προϋπολογισμό 518.500,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το τεχνικό έργο αφορά την κατασκευή νέου δικτύου από (HDPE) τρίτης γενιάς του οικισμού Κάτω Θόλου του Δ. Παρανεστίου. Το συνολικό μήκος των αγωγών είναι ίσο με 4.184,88μ. και το έργο περιλαμβάνει τις ομάδες: χωματουργικές εργασίες , κατασκευές από σκυροδέματα και μεταλλικές κατασκευές σωληνώσεις δίκτυα.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 292.014.20 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά με ΓΕ&ΕΟ 18%)

β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 109.731.40 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 393.994,24 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας που στεγάζονται στο Πρώην Δημαρχείο Nκηφόρου , ΤΚ 66035. μέχρι τις 11-04-2013.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25213 52316 - 20, FAX 25210 90439 επικοινωνίας, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καρακασίδου Μαρία , Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-04-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Παρανεστίου. Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή ΕMAIL πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (σε ακέραιες μονάδες) με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις

α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α2,1Η ,2H (εντός και εκτός Νομού έδρας) , 3η (εντός Νομού έδρας) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/ΜΧ, και στις τάξεις A2, 1Η (εντός και εκτός Νομού έδρας), 2η (εντός Νομού έδρας) και Α1 (Αναβάθμιση δηλαδή 2Α1) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

2.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στίς τάξεις Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ.10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.035 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής). Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Παρανεστίου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου Εννέα (9) μήνες

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε. Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (αριθμ. ενερ. έργου 2013ΕΠ 03180019).

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 13/ 03 /2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με το έργο υπάρχει η δυνατότητα λήψης των αρχείων σε μορφή pdf. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα 7 σχετικά αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή.

[12/03/2012] «Οδοποιία Δήμου Παρανεστίου»

Ελληνική Δημοκρατία-Δήμος Παρανεστίου

Ο Δήμος Παρανεστίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό το έργο με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Με την υλοποίηση του έργου προβλέπεται η οδοστρωσία - ασφαλτόστρωση υφιστάμενων οδών στους οικισμούς Ψ.Ράχης, Ψηλοκάστρου, Γύρους και από κεντρική οδό Νικηφόρου Ψ. Ράχης προς κτηνοτροφικές μονάδες Βογιατζόγλου και Χαραλαμπίδη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από το Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου, μέχρι τις 04-04-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 25213 52316 - 20, FAX 25210 90439 επικοινωνίας, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Καρακασίδου Μαρία - Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-04-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Παρανεστίου.


Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με το έργο υπάρχει η δυνατότητα λήψης των αρχείων σε μορφή pdf. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα 10 σχετικά αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή.

[04/03/2012] «Ανακαίνιση - επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων» του έργου με τίτλο: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»

Παρανέστι Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ενέργειας ΕΣΠΑ

Ο Δήμος Παρανεστίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου 1 με τίτλο: «Ανακαίνιση - επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων» του έργου με τίτλο: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου» με προϋπολογισμό 1.494.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το τεχνικό έργο αφορά την ανακαίνιση - επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση 24 υφιστάμενων κτιρίων στον πρώην οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 • κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.052.982,10 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
 • κατηγορία ΗΛ/Μ με προϋπολογισμό 138.211,13 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 1.191.193,23 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).


Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με το έργο υπάρχει η δυνατότητα λήψης των αρχείων σε μορφή pdf. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα 10 σχετικά αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή.

[04/03/2012] «Ανακαίνιση - επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων» του έργου με τίτλο: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»

Παρανέστι Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ενέργειας ΕΣΠΑ

Ο Δήμος Παρανεστίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου 1 με τίτλο: «Ανακαίνιση - επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων» του έργου με τίτλο: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου» με προϋπολογισμό 1.494.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το τεχνικό έργο αφορά την ανακαίνιση - επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση 24 υφιστάμενων κτιρίων στον πρώην οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 • κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.052.982,10 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
 • κατηγορία ΗΛ/Μ με προϋπολογισμό 138.211,13 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 1.191.193,23 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).


Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με το έργο υπάρχει η δυνατότητα λήψης των αρχείων σε μορφή pdf. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα 10 σχετικά αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή.

[22/02/2012] Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ
Ημερομηνία: 22/02/2012
Αρ. Πρωτ.: 2102

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αρ. 7/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, προβαίνει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης, βάσει του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, για την επιλογή αναδόχων της σύμβασης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» για όσα δρομολόγια δεν υποβλήθηκαν προσφορές και για όσα δρομολόγια δεν ανακηρύχτηκε ανάδοχος κατά την πρώτη και δεύτερη δημοπράτηση που διεξήχθη στις 20/09/2011 και 26/10/2011.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 21 ημέρα Tρίτη και ώρα 10 πμ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στην διαπραγμάτευση έχουν α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας την μεταφορά προσώπων.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επι τοις εκατό, επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου, στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 28/1980.

Οι προσφορές της εργασίας είναι ίδιες με αυτές των τευχών διαγωνισμού που απέβη άγονος και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με την προσφορά τους να διαθέτουν τα προσόντα συμμετοχής που ορίζονται στην με αρίθμ. Πρωτ. 8149/02-09-2011 Διακήρυξη διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου τηλ  2521352316-17-20 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα  θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

[20/02/2012] Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση "Σαχίνι" της Τοπικής Κοινότητας Πτελέας του Δ. Παρανεστίου

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με το ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΑΧΙΝΙ" ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΕΛΕΑΣ ΤΟΥ Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ υπάρχει η δυνατότητα λήψης των αρχείων σε μορφή pdf.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα 13 σχετικά αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή.

[19/01/2012] Επαναληπτική Διακήρυξη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Δ/νση: Παρανέστι 66035
Τηλ-Φαξ: 2524021020
Πληροφορίες: Γουλάς Μιχαήλ

Παρανέστι, 19/01/2012
Αρ. Πρωτ.: 7

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, την 27η του Μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00-13.00 π.μ. ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο επιτροπής διαγωνισμού, και μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της καθορισμένης ώρας εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές, βάσει διακηρύξεως του κ. Προέδρου που θα δημοσιευθεί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ του διαγωνισμού, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου και στο προς εκμίσθωση κατάστημα, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες του Νομού Δράμας, δέκα (5) πλήρεις ημέρες προ της διενέργειας του διαγωνισμού, με τους κάτωθι όρους...

 

Δείτε περισσότερα στο σχετικό αρχείο:

[5/12/2011] Διακήρυξη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Δ/νση: Παρανέστι 66035
Τηλ-Φαξ: 2524021020
Πληροφορίες: Γουλάς Μιχαήλ

Παρανέστι, 5/12/2011
Αρ. Πρωτ.: 146

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, την 21η του Μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00-13.00 π.μ. ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο επιτροπής διαγωνισμού, και μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της καθορισμένης ώρας εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές, βάσει διακηρύξεως του κ. Προέδρου που θα δημοσιευθεί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον προ του διαγωνισμού, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου και στο προς εκμίσθωση κατάστημα, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες του Νομού Δράμας, δέκα (10) πλήρεις ημέρες προ της διενέργειας του διαγωνισμού, με τους κάτωθι όρους...

 

Δείτε περισσότερα στο σχετικό αρχείο: