Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Παρανεστίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 203.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο θα πραγματοποιηθεί στους οικισμούς Παρανεστίου , Ξαγνάντου και Μεσοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας
Παρανεστίου.
Οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου είναι: πλακοστρώσεις πεζοδρομίων των οικισμών Παρανεστίου,
Ξαγνάντου και Μεσοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου, και κατασκευή μιας παιδικής χαράς στην κοινή αυλή του
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παρανεστίου σύμφωνα με τον καθορισμό των νέων προϋποθέσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών ΥΠΕΣ- Αριθ. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931/18-05-2009 τεύχος Β΄)
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών.
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 160.737,55€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 160.737,55€ ( χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της τεχνικής
υπηρεσίας που στεγάζονται στο Δημαρχείο Παρανεστίου , μέχρι τις 06-08-2015 ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25243-50139-25243-50161, FAX 25243-50151, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία,
Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-08-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο
Δημαρχείο Παρανεστίου. Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), που
θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή ΕMAIL πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες
μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο
εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό
160.737,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%).
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους1, υπό
τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)2 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της
καλούμενης κατηγορίας.
2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου
υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό
της μεγαλύτερης κατηγορίας.
2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται
επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄
εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων
Έργων.
2.5 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη …(δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση)….
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ….. με προϋπολογισμό …….., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου
16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.300,82 € και ισχύ
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής)
και τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα
έγγραφα της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Παρανεστίου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου : τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠ. ¨ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013¨ (Μέτρο 322)
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 21/07/2015
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: 

genikisygrafiypoxrewsewn.pdf

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Τεχνική Εκθεση

Διακηρυξη

Νέα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προυπολογισμος

ΕΣΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα(Υπόψιν κ. Γουλά Μιχαήλ) μέχρι την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 και ώρα 14.00.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο παρακάτω αρχείο:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να πραγματοποιήσει το Πρόγραμμα «Γνωριμία των νέων με τον Αθλητισμό και τα Ολυμπιακά ιδεώδη», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με δραστηριότητα στο αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015.

 Το Πρόγραμμα «Γνωριμία των νέων με τον Αθλητισμό και τα Ολυμπιακά ιδεώδη» του Δήμου Παρανεστίου, περιλαμβάνει την διοργάνωση μιας ημερίδας, την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό διαδικτυακού portal, την προμήθεια (1) πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών και την προμήθεια δέκα (10)κινητών συσκευών.

 Η χρηματοδότηση θα γίνει από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2015.

 Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στα παράρτημα παρούσης Πρόσκλησης.

 Πληροφορίες: Τηλ. 2524350132, Μουστακίδου Μαγδαληνή.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

 ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

   Ο Δήμος Παρανεστίου Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993), για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».

   Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 30.997,73€(με ΦΠΑ).

   Κριτήρια κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευτών.

   Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα- εγγεγραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕKΠΟTΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις Προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών της κάθε ομάδας.

   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα  λήξης την 11:00 π.μ.

   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται(παρ. Α του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08.08.2014).

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, αρμόδια υπάλληλος Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, fax: 2524350151, e-mail: mlinaki@yahoo.gr.

------------------------------------------------------------------

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα(Υπόψιν κ. Γουλά Μιχαήλ) μέχρι την Τρίτη 14 Απρίλίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες για το είδος των προμηθειών και το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ στο παρακάτω αρχείο:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

    Ο Δήμος Παρανεστίου Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993), για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015».

Κάντε κλικ στα παρακάτω σχετικά αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Παρανέστι,  5-12-2014

ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                               Αρ. Πρωτ:    8824

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

   Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 72/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 96/2014 Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

   Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των παρακάτω σχολικών κλήρων-αγροτεμαχίων των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Νικηφόρου και Παρανεστίου :

 

Α. Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου

 • Aγρότημα Μεσοχωρίου, αριθμός τεμαχίου 92, έκτασης 10.250 τ.μ.
 • Αγρόκτημα Ξαγνάντου, αριθμός τεμαχίου 103, έκτασης 11.000 τ.μ.
 • Αγρόκτημα Καπνοφύτου αριθμός αγροτεμαχίου 944 B΄κατηγορίας, έκτασης 6.563 τ.μ.
 • Αγρόκτημα Τεμένους, αριθμός τεμαχίου 136 έκτασης 7.875 τ.μ.
 • Αγρόκτημα Στέρνας, αριθ. τεμαχίων 27 & 28, εκτάσεως 2.491 & 1.289 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 3.780 τ.μ.) .
 • Αγρόκτημα Κάτω Θόλου, αριθ. τεμαχίων 492, 382, 384 & 383, εκτάσεως 8.375, 500, 310 & 250 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 9.435 τ.μ.)
 • Αγρόκτημα Κρήνης, οικόπεδο έκτασης 4.137 τ.μ., αριθμός αγροτεμαχίων 409 Β΄ κατηγορίας, 410 Β΄ κατηγορίας, 412 Β΄ κατηγορίας, 413 Β΄ κατηγορίας, 414 Β΄ κατηγορίας & 415 Β΄ κατηγορίας, εκτάσης 1.875, 3.060, 900, 580, 2.250 & 4.935 τ.μ αντίστοιχα (συνολική έκταση 12.121,48 τ.μ.)
 • Αγρόκτημα Διποτάμων, αριθ. τεμαχίων 992, 993, 994, 996, 999 & 1000, έκτασης 2.790, 2.190, 650, 3.990, 370 & 200 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 10.190 τ.μ.)
 • Αγρόκτημα Πρασινάδας, αριθ. τεμαχίων 296 Α΄ κατηγορίας, 116 B΄ κατηγορίας, 331 Β΄ κατηγορίας, 332 Β΄ κατηγορίας, 333 Β΄ κατηγορίας, 334 Α΄ κατηγορίας, 335 Β΄ κατηγορίας, 336 Β΄ κατηγορίας, 337 Β΄ κατηγορίας & 338 Β΄ κατηγορίας, εκτάσης 3.080, 7.000, 360, 410, 140, 1.900, 300, 280, 620 & 380 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 14.470 τ.μ.)

 

Β. Δημοτική  Ενότητα Νικηφόρου

1) Αγρόκτημα Αδριανής, αριθμός τεμαχίων 194, έκτασης 9.750 τ.μ. και 866, έκτασης 9.225 τ.μ. (συνολική έκταση 18.975 τ.μ.)

2) Αγρόκτημα Πλατανιάς, αριθμός τεμαχίων 1.111, έκτασης 8.890 τ.μ. και 703 έκτασης 8.500 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 17.390 τ.μ.)

3) Αγρόκτημα Μαυροκορδάτου, αριθμός τεμαχίων 131 έκτασης 5.500 τ.μ. και 132 έκτασης 4.375 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 9.875 τ.μ.)

4) Αγρόκτημα Πρινόλοφου, αριθμός τεμαχίου 142, έκτασης 12.340 τ.μ.

5) Αγρόκτημα Ψηλής Ράχης, αριθμός τεμαχίων 785, 789, 1.100 & 1.111 εκτάσεων 2.225, 1.875, 2.150 & 4.325 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 10.575 τ.μ.)

6) Αγρόκτημα Πλατανόβρυσης, αριθμός τεμαχίου 915, έκτασης 11.920 τ.μ.

7) Αγρόκτημα Χαμοκεράσων, αριθμός τεμαχίων 256, έκτασης 0,840 τ.μ., 1.212, έκτασης 1.440 τ.μ., 1.250, έκτασης 3.937 τ.μ. και 1.276, έκτασης 0,591 τ.μ. (συνολική έκταση 6.808 τ.μ.)

8) Αγρόκτημα Τερψιθέας αριθμός τεμαχίων 1.022, έκτασης 6.000 τ.μ. και 1.023, έκτασης 5.250 τ.μ. (συνολική έκταση 11.250 τ.μ.)

9) Αγρόκτημα Παλιαμπέλων, αριθμός τεμαχίου 461, έκτασης 9.000 τ.μ.

10) Αγρόκτημα Άνω Πυξαρίου, αριθμός τεμαχίων 740, έκτασης 2.500 τ.μ., 865,  έκτασης 2.750 τ.μ., 1.207, έκτασης 2.750 τ.μ. και 1.193, έκτασης 1.750 τ.μ. (συνολική έκταση 9.750 τ.μ.)

11) Αγρόκτημα Ψηλοκάστρου, αριθμός τεμαχίων 109, έκτασης 6.500 τ.μ., 111, έκτασης 1.750 τ.μ., 112, έκτασης 0,750 τ.μ., 113 έκτασης, 8.625 τ.μ. και 114, έκτασης 0,500 τ.μ. (συνολική έκταση 18.125 τ.μ.)

12) Αγρόκτημα Νικηφόρου, αριθμός αγροτεμαχίου 1.318, έκτασης 3.125 τ.μ.

13) Αγρόκτημα Μαρμαριάς, αριθμός τεμαχίου 20, έκτασης 12.250 τ.μ.

14) Αγρόκτημα Πτελέας, αριθμός αγροτεμαχίου 921, έκτασης 11.625 τ.μ.

 

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

       Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά στις 18/12/2014, ημέρα Πέμπτη  και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

          Σε περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν παρουσιαστεί κανένας πλειοδότης και καμία προσφορά και η δημοπρασία κριθεί άγονη, αυτή θα επαναληφθεί στις 29-12-2014, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου. Στην περίπτωση αυτή επανάληψης της δημοπρασίας, θα ισχύσουν οι παρόντες όροι δημοπράτησης.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Η προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

 Η απόφαση της επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

               Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται για κάθε χρόνο το ποσό των έξι ευρώ (6,00 €)/στρέμμα. Θα υπάρχει αύξηση ενοικίου για κάθε έτος, δύο τοις εκατό (2 %) επί του τελικού ποσού που θα προκύψει από την δημοπρασία.

Εγγυητής

                Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Επιπλέον ο εγγυητής του τελευταίου πλειοδότη οφείλει να υποβάλλει και αυτός στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού: ενημερότητα μη οφειλής στο Δήμο Παρανεστίου.

 

Δικαίωμα αποζημίωσης

               Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Σύμβαση

               Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Περιφέρειας, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβαση, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπληστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

 

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

            Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη, καλλιεργητική περίοδος 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.

            

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

            Για την πρώτη χρονιά της σύμβασης το μίσθωμα θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού (δηλαδή όταν ο εκμισθωτής θα υπογράψει το Συμφωνητικό θα πρέπει να προσκομίσει και την απόδειξη πληρωμής του μισθώματος για το πρώτο έτος), για δε τις υπόλοιπες χρονιές το μίσθωμα θα κατατίθεται με την βεβαίωση των αντίστοιχων φορολογικών καταλόγων.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

               Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας :

(α) ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

(β) Ενημερότητα μη οφειλής στο Δήμο Παρανεστίου. (γ) Προτάσσονται 1) οι δημότες Δήμου Παρανεστίου και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, γεγονότα που αποδεικνύουν  αντίστοιχα, με πιστοποιητικό του Δήμου Παρανεστίου και βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΟΓΑ, 2) οι Δημότες Δήμου Παρανεστίου και κατ’ επάγγελμα αγρότες, γεγονός που αποδεικνύουν αντίστοιχα, με πιστοποιητικό από τον Δήμο Παρανεστίου και βεβαίωση από την Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή Βεβαίωση Δήλωσης ΟΣΔΕ 2014, Ακολουθούν, 2) οι δημότες Δήμου Παρανεστίου και 3) εν ελλείψει όλων των ανωτέρω, οποιοσδήποτε άλλος.

 

Υποχρεώσεις μισθωτή

 

             Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη .

                  

Πρόσθετη υποχρέωση μισθωτή

          Εφόσον εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για κατασκευή πάρκων ή χώρων αναψυχής και ο χώρος αφορά οποιοδήποτε από τα προς εκμίσθωση αγροτεμάχια, ο εκμισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από την εκμίσθωση. Στην περίπτωση αυτή, ο εκμισθωτής θα ενημερωθεί εγκαίρως από τον Δήμο και πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου.

 

Λήξη μίσθωσης

              Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

               Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

 

Ευθύνη Δήμου

              Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

 

Δημοσίευση Διακήρυξης

               Περίληψη της διακηρύξεως θα δημοσιευτεί στο χώρο ανακοινώσεων και στα δημοσιώτερα μέρη του Δήμου, τα δε έξοδα της δημοσίευσης, της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμφωνητικού θα βαρύνουν τον μισθωτή.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

                Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Παρανεστίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τηλέφωνο:  2521082301 & 25213/52308 , Φαξ : 2521082164 &25210/90189

 

 

Η Δήμαρχος

 

 

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 72/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 56/2014 Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των παρακάτω σχολικών κλήρων-αγροτεμαχίων των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Νικηφόρου και Παρανεστίου :

 

Α. Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου

1)    Aγρότημα Μεσοχωρίου, αριθμός τεμαχίου 92, έκτασης 10.250 τ.μ.

2)    Αγρόκτημα Ξαγνάντου, αριθμός τεμαχίου 103, έκτασης 11.000 τ.μ.

3)    Αγρόκτημα Καπνοφύτου αριθμός αγροτεμαχίου 944 B΄κατηγορίας, έκτασης 6.563 τ.μ.

4)    Αγρόκτημα Τεμένους, αριθμός τεμαχίου 136 έκτασης 7.875 τ.μ.

5)    Αγρόκτημα Στέρνας, αριθ. τεμαχίων 27 & 28, εκτάσεως 2.491 & 1.289 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 3.780 τ.μ.) .

6)    Αγρόκτημα Κάτω Θόλου, αριθ. τεμαχίων 492, 382, 384 & 383, εκτάσεως 8.375, 500, 310 & 250 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 9.435 τ.μ.)

7)    Αγρόκτημα Κρήνης, οικόπεδο έκτασης 4.137 τ.μ., αριθμός αγροτεμαχίων 409 Β΄ κατηγορίας, 410 Β΄ κατηγορίας, 412 Β΄ κατηγορίας, 413 Β΄ κατηγορίας, 414 Β΄ κατηγορίας & 415 Β΄ κατηγορίας, εκτάσης 1.875, 3.060, 900, 580, 2.250 & 4.935 τ.μ αντίστοιχα (συνολική έκταση 12.121,48 τ.μ.)

8)    Αγρόκτημα Διποτάμων, αριθ. τεμαχίων 992, 993, 994, 996, 999 & 1000, έκτασης 2.790, 2.190, 650, 3.990, 370 & 200 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 10.190 τ.μ.)

9)    Αγρόκτημα Πρασινάδας, αριθ. τεμαχίων 296 Α΄ κατηγορίας, 116 B΄ κατηγορίας, 331 Β΄ κατηγορίας, 332 Β΄ κατηγορίας, 333 Β΄ κατηγορίας, 334 Α΄ κατηγορίας, 335 Β΄ κατηγορίας, 336 Β΄ κατηγορίας, 337 Β΄ κατηγορίας & 338 Β΄ κατηγορίας, εκτάσης 3.080, 7.000, 360, 410, 140, 1.900, 300, 280, 620 & 380 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 14.470 τ.μ.)

 

Β. Δημοτική  Ενότητα Νικηφόρου

1) Αγρόκτημα Αδριανής, αριθμός τεμαχίων 194, έκτασης 9.750 τ.μ. και 866, έκτασης 9.225 τ.μ. (συνολική έκταση 18.975 τ.μ.)

2) Αγρόκτημα Πλατανιάς, αριθμός τεμαχίων 1.111, έκτασης 8.890 τ.μ. και 703 έκτασης 8.500 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 17.390 τ.μ.)

3) Αγρόκτημα Μαυροκορδάτου, αριθμός τεμαχίων 131 έκτασης 5.500 τ.μ. και 132 έκτασης 4.375 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 9.875 τ.μ.)

4) Αγρόκτημα Πρινόλοφου, αριθμός τεμαχίου 142, έκτασης 12.340 τ.μ.

5) Αγρόκτημα Ψηλής Ράχης, αριθμός τεμαχίων 785, 789, 1.100 & 1.111 εκτάσεων 2.225, 1.875, 2.150 & 4.325 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 10.575 τ.μ.)

6) Αγρόκτημα Πλατανόβρυσης, αριθμός τεμαχίου 915, έκτασης 11.920 τ.μ.

7) Αγρόκτημα Χαμοκεράσων, αριθμός τεμαχίων 256, έκτασης 0,840 τ.μ., 1.212, έκτασης 1.440 τ.μ., 1.250, έκτασης 3.937 τ.μ. και 1.276, έκτασης 0,591 τ.μ. (συνολική έκταση 6.808 τ.μ.)

8) Αγρόκτημα Τερψιθέας αριθμός τεμαχίων 1.022, έκτασης 6.000 τ.μ. και 1.023, έκτασης 5.250 τ.μ. (συνολική έκταση 11.250 τ.μ.)

9) Αγρόκτημα Παλιαμπέλων, αριθμός τεμαχίου 461, έκτασης 9.000 τ.μ.

10) Αγρόκτημα Άνω Πυξαρίου, αριθμός τεμαχίων 740, έκτασης 2.500 τ.μ., 865,  έκτασης 2.750 τ.μ., 1.207, έκτασης 2.750 τ.μ. και 1.193, έκτασης 1.750 τ.μ. (συνολική έκταση 9.750 τ.μ.)

11) Αγρόκτημα Ψηλοκάστρου, αριθμός τεμαχίων 109, έκτασης 6.500 τ.μ., 111, έκτασης 1.750 τ.μ., 112, έκτασης 0,750 τ.μ., 113 έκτασης, 8.625 τ.μ. και 114, έκτασης 0,500 τ.μ. (συνολική έκταση 18.125 τ.μ.)

12) Αγρόκτημα Νικηφόρου, αριθμός αγροτεμαχίου 1.318, έκτασης 3.125 τ.μ.

13) Αγρόκτημα Μαρμαριάς, αριθμός τεμαχίου 20, έκτασης 12.250 τ.μ.

14) Αγρόκτημα Πτελέας, αριθμός αγροτεμαχίου 921, έκτασης 11.625 τ.μ.

  

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

 Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά στις 09/07/2014, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Σε περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν παρουσιαστεί κανένας πλειοδότης και καμία προσφορά και η δημοπρασία κριθεί άγονη, αυτή θα επαναληφθεί στις 16/07/2014, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου. Στην περίπτωση αυτή επανάληψης της δημοπρασίας, θα ισχύσουν οι παρόντες όροι δημοπράτησης.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Η προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή, πριν την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται για κάθε χρόνο το ποσό των έξι ευρώ (6,00 €)/στρέμμα. Θα υπάρχει αύξηση ενοικίου για κάθε έτος, δύο τοις εκατό (2 %) επί του τελικού ποσού που θα προκύψει από την δημοπρασία.

 

 Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Επιπλέον ο εγγυητής του τελευταίου πλειοδότη οφείλει να υποβάλλει και αυτός στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού: ενημερότητα μη οφειλής στο Δήμο Παρανεστίου.

 

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Περιφέρειας, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβαση, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπληστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

 

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη, καλλιεργητική περίοδος 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.

            

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Για την πρώτη χρονιά της σύμβασης το μίσθωμα θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού (δηλαδή όταν ο εκμισθωτής θα υπογράψει το Συμφωνητικό θα πρέπει να προσκομίσει και την απόδειξη πληρωμής του μισθώματος για το πρώτο έτος), για δε τις υπόλοιπες χρονιές το μίσθωμα θα κατατίθεται με την βεβαίωση των αντίστοιχων φορολογικών καταλόγων.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας :

(α) ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου στην διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς.

(β) Ενημερότητα μη οφειλής στο Δήμο Παρανεστίου.

(γ) Προτάσσονται οι δημότες Δήμου Παρανεστίου και κατ’ επάγγελμα αγρότες του Δήμου Παρανεστίου, γεγονός που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του Δήμου Παρανεστίου και βεβαίωση από την Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, αντίστοιχα. Ακολουθούν, οι δημότες Δήμου Παρανεστίου και εν ελλείψει όλων των ανωτέρω, οποιοσδήποτε άλλος.

 

Υποχρεώσεις μισθωτή

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη .

                  

Πρόσθετη υποχρέωση μισθωτή

Εφόσον εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για κατασκευή πάρκων ή χώρων αναψυχής και ο χώρος αφορά οποιοδήποτε από τα προς εκμίσθωση αγροτεμάχια, ο εκμισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από την εκμίσθωση. Στην περίπτωση αυτή, ο εκμισθωτής θα ενημερωθεί εγκαίρως από τον Δήμο και πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου.

 

Λήξη μίσθωσης

 Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

 

Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

 

Δημοσίευση Διακήρυξης

Περίληψη της διακηρύξεως θα δημοσιευτεί στο χώρο ανακοινώσεων και στα δημοσιώτερα μέρη του Δήμου, τα δε έξοδα της δημοσίευσης, της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμφωνητικού θα βαρύνουν τον μισθωτή.

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Παρανεστίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τηλέφωνο:  2521082301, Φαξ : 2521082164.

  

O Δήμαρχος

Νικόλαος Μ.Καγιάογλου                         

Διακήρυξη για το έργο "Ψηφιακοί Πολιτισμοί της Γης, του Νερού & του Ανθρώπου στην Ανατολική Μακεδονία"

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Παρανέστι   19/03/2014
Αρ. Πρωτ:    2135          
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου, ανακοινώνει ότι θα γίνει  ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με επίδοση σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για το έργο : «Ψηφιακοί Πολιτισμοί της Γης, του Νερού & του Ανθρώπου στην Ανατολική Μακεδονία»
Το Έργο αφορά την δημιουργία και εγκατάσταση ψηφιακών υποδομών, περιεχομένου και υπηρεσιών με τις οποίες θα εξυπηρετηθεί, πληροφορηθεί το κοινό (ντόπιο και επισκέπτες) σε πολιτιστικά, ιστορικά, φυσιολατρικά και γαστρονομικά αντικείμενα με ψυχαγωγικό, συμμετοχικό και διαδραστικό τρόπο. Σε γενικές γραμμές το έργο θα συμβάλει ουσιαστικά στο να αρθεί το υπαρκτό φαινόμενο απομόνωσης της Περιφέρειας ΑΜΘ δημιουργώντας την κατάλληλη «ψηφιακή γέφυρα» για την προβολή ενός ολοκληρωμένου πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος.
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων και εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (750.198,6 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 609.917,56  - ΦΠΑ (23%): € 148.281,04).
Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Η εκτέλεση  των  υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :
 • Του Π. Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 • Του Π.Δ.28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
 • Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 • Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου.
 • Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
 • Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό¬γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 • Του N. 3870/ΦΕΚ 138 Α’/9-8-2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», ιδίως δε την περίπτωση (η) της 10ης παραγράφου του 18ου άρθρου. 
 • Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε¬ων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη¬γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
 • Του Ν. 3614/2007 «όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
 • Του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σχετικό με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Του Ν. 3471/2006 Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 8 540/27.3.2C08, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ' αριθ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/(3/9.9.2009) και την αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010).
 • Την υπ’ αρ. 152.064/ΨΣ5185-Β /20-09-2013 Απόφαση Σύμφωνης Γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας «Πολιτισμός» και ειδικότερα στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης του πολιτιστικού περιεχομένου με ταυτόχρονη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του περιεχομένου, εμπίπτοντας έτσι στις θεματικές προτεραιότητες τόσο της Πρόσκλησης 20.1 της ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» όσο και του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικός Στόχος 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειας του.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Παρανεσίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού την Τρίτη 06/05/2014 και ώρα 10: 00.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2513/1997 (Α΄139) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον: (α) Είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο του διαγωνισμού, (β) Συγκεντρώνουν τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής που καθορίζονται στην παράγραφο B.2.6 της παρούσας και (γ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στην παράγραφο B.2.2 της παρούσας. 
Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων μπορεί να υποβάλουν προσφορά χωρίς να προσλάβουν κάποια νομική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από τα μέλη τους έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά την παρούσα προκήρυξη. Σε περίπτωση προσφοράς που υποβάλλεται από ένωση προσώπων κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο μαζί με τα λοιπά μέλη της για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσφορά.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι τριανταεπτά χιλιάδες και πεντακόσια εννέα Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά, € 37.509,93.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης δίνονται στα γραφεία του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Παρανεστίου, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνος Τσεντίδης Κωνσταντίνος,  τηλ. 25213 52321.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 05/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ

Για να λάβετε τα σχετικά αρχεία κάντε κλικ στο "ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ" και συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που θα εμφανιστεί. Τέλος πατήστε ξανά "ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ". συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και πατήστε

ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ