[21/09/2012] Πρόσκληση για την 14η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 21/09/2012
Αριθ. Πρωτ.: 8344
Αριθ. Συνεδρίασης: 14

Σας προσκαλούμε την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την διοργάνωση Αγώνων Βουνού.
  • Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» με διακριτικό τίτλο «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα».
  • Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ- ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» του ΕΠΠΕΡΑΑ (Κωδ.Πρόσκλησης: ΚΑΠΕ -12403) Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012.
  • Έγκριση δημιουργίας DVD προβολής του Δήμου Παρανεστίου και ψήφιση πίστωσης.
  • Ανάκληση της αριθμ.134/2012 απόφασης Δ.Σ. και επιλογή εκ νέου Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και άνοιγμα λογαριασμού.
  • Αποδοχή και κατανομή ποσού 10.932,06 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους ΚΑΠ για το έτος 2012.
  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.621,43 ευρώ για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και τροποποίηση προΰπολογισμού έτους 2012.
  • Έγκριση δαπανών μετακίνησης αντιδημάρχου Κουκαριώτη Παναγιώτη.
  • Έγκριση μετάβασης και ψήφιση εξόδων κίνησης Δημάρχου στην Αθήνα εκτάκτως στις 18/09/2012.
  • Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[27/08/2012] Πρόσκληση για την 13η Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 27/08/2012
Αριθ. Πρωτ.: 7559
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

Σας προσκαλούμε την 31η του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Έγκριση της υπ’ αριθμ.21/2012 απόφασης του Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας περί «Ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».
  • Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους.
  • Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου προΰπολογισμού 2012.
  • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 και Τροποποίηση Προΰπολογισμού 2012.
  • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 της Τ.Κ. Πτελέας.
  • Ανάκληση της αριθμ.134/2012 απόφασης Δ.Σ. και επιλογή εκ νέου Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και άνοιγμα λογαριασμού.
  • Ορισμός υπαλλήλου για διαχείριση λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας.
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ».
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩ ΘΟΛΟΥ».
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ».
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ Ο.Τ.35 Δ.Δ. ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[16/08/2012] Πρόσκληση για την 12η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 16/08/2012
Αριθ. Πρωτ.: 7281
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε την 21η του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • 2η Τροποποίηση προΰπολογισμού ΚΔΕΠ
  • Έγκριση της αριθμ.23/2012 απόφασης ΚΔΕΠ περί «Κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προΰπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012».
  • Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2012 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ».
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
  • Τροποποποίηση προΰπολογισμού έτους 2012.
  • Έγκριση μετάβασης και έγκριση δαπανών για μετάβαση δημάρχου στην Κομοτηνή.
  • Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση για την μεταφορά των μαθητών ύστερα από άγονο διαγωνισμό.
  • Ορισμός αντιδημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων πυροπροστασίας σύμφωνα με την αριθμ.108/2012 απόφασης Δ.Σ. περί κατανομής.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[25/07/2012] Πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6802
Αριθ. Συνεδρίασης: -

ΠΡΟΣ

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου
 2. Τους Προέδρους και τα αξιότιμα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δ.Παρανεστίου
 3. Τον Δήμαρχο Παρανεστίου
 4. Τους δημότες

Σας προσκαλούμε την 12η του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στη Δ.Ε. Νικηφόρου και στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Νικηφόρου, προκειμένου να γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2011 και για ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, την διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[18/07/2012] Πρόσκληση για την 11η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 18/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6514
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΟΤΟΠΟΥ Δ.Δ. Ψ.ΡΑΧΗΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Προσοτσάνης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Τ.Κ. Αδριανής (κεντρική οδό έως Σιδ. Σταθμό)» κατά το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια λαμπτήρων και υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ, προΰπολογισμού 20.000,00 ευρώ μετά από άγονο διαγωνισμό
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άδρευσης - αποχέτευσης ΦΟΠ, προΰπολογισμού 22.500,00 ευρώ μετά από άγονο διαγωνισμό
 • Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και άνοιγμα λογαριασμού
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ. έτους 2012
 • Λήψη απόφασης για επίλυση αιτήματος δημοτών α)Μπιλόρογλου Στυλιανής β)Μπιλόρογλου Αντωνίου και γ)Μπιλόρογλου Γεωργίου
 • Έγκριση μετάβασης και έγκριση δαπανών για μετάβαση αντιδημάρχου Κουκαριώτη Παναγιώτη στην Αθήνα
 • Έγκριση δαπανών ποσού 702,21 ευρώ για δαπάνη φιλοξενίας του γερμανού κοινοβουλευτικού Υφυπουργού βάση της αριθμ.102/2012 απόφασης Δ.Σ.
 • Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού και προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[18/07/2012] Πρόσκληση για την 11η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 18/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6514
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΟΤΟΠΟΥ Δ.Δ. Ψ.ΡΑΧΗΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Προσοτσάνης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Τ.Κ. Αδριανής (κεντρική οδό έως Σιδ. Σταθμό)» κατά το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια λαμπτήρων και υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ, προΰπολογισμού 20.000,00 ευρώ μετά από άγονο διαγωνισμό
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άδρευσης - αποχέτευσης ΦΟΠ, προΰπολογισμού 22.500,00 ευρώ μετά από άγονο διαγωνισμό
 • Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και άνοιγμα λογαριασμού
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ. έτους 2012
 • Λήψη απόφασης για επίλυση αιτήματος δημοτών α)Μπιλόρογλου Στυλιανής β)Μπιλόρογλου Αντωνίου και γ)Μπιλόρογλου Γεωργίου
 • Έγκριση μετάβασης και έγκριση δαπανών για μετάβαση αντιδημάρχου Κουκαριώτη Παναγιώτη στην Αθήνα
 • Έγκριση δαπανών ποσού 702,21 ευρώ για δαπάνη φιλοξενίας του γερμανού κοινοβουλευτικού Υφυπουργού βάση της αριθμ.102/2012 απόφασης Δ.Σ.
 • Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού και προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[09/07/2012] Πρόσκληση για την 10η Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 09/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6231
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε την 13η του μηνός Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο παρακάτω θέμα:

 • Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παρανεστίου έτους 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[25/06/2012] Πρόσκληση για την 9η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/06/2012
Αριθ. Πρωτ.: 5806
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση εσόδων - εξόδων A’ τριμήνου προΰπολογισμού 2012
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού έτους 2012 και καταβολή ετήσιας εισφοράς 2012 στην ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ ΑΕ
 • Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους
 • Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων έκδοσης άδειας ταφής στον Μποϊνίδη Νικόλαο
 • Επιχορήγηση συλλόγων και ψήφιση πίστωσης
 • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.800,00 ευρώ για δράσεις Πολιτικής Προστασίας και κατανομή του ποσού
 • Έγκριση μελέτης και υποβολή της πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 του υποέργου 1 με τίτλο Ανακαίνιση – Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου με τίτλο «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ακπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»
 • Ορισμός Ελεγκτών για τακτικό Διαχειριστικό έλεγχο ισολογισμών λήξης των πρώην κοινωφελών επιχειρήσεων Παρανεστίου (ΚΔΕΠ) και Νικηφόρου (ΔΚΕΝ) από 01/01/2011 μέχρι 15/06/2011 καθώς και Ισολογισμού λήξης της νέας κοινωφελούς επιχείρησης Παρανεστίου (ΚΔΕΠ) από 16/06/2011 έως 31/12/2011
 • Α’ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου (Κ.Δ.Ε.Π.)
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στον οικισμό Μεσοχωρίου της Τ.Κ. Παρανεστίου για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων του Αθανασιάδη Αναστασίου του Νικολάου
 • Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Τεμένους στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τεμένους Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
 • Λήψη απόφασης για επίλυση αιτήματος δημότη Κρόκου Μανώλη
 • Αντικατάσταση μέλους Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΠΤΕΛΕΑΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΑΔΡΙΑΝΗΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟ ΠΑΓΚΑΛΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ WC ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ»
 • Έγκριση 2ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 • Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217-παρ.3)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[15/05/2012] Πρόσκληση για την 8η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 15/05/2012
Αριθ. Πρωτ.: 4495
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Μαΐου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:30 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2011 για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και τροποποίηση προΰπολογισμού.
 • Επιχορήγηση συλλόγων και ψήφιση πίστωσης.
 • Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εκτάκτων αναγκών έτους 2012.
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ. Έτους 2012.
 • Έγκριση διάθεσης ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Ενέργειες συνολικής προβολής – προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου» αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προΰπολογισμού.
 • Έγκριση δαπάνων φιλοξενίας του γερμανού Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού κυρίου Fuchtel, στα πλαίσια του διήμερου forum με θεματικό αντικείμενο τις νέες μορφές τουρισμού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[26/04/2012] Πρόσκληση για την 7η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 26/04/2012
Αριθ. Πρωτ.: 3755
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Κ.Θόλου, στην περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό σύμφωνα με το τοπογραφικό του Ευάγγελου Παντέλη, Τοπογράφο Μηχανικό.
 • Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προΰπολογισμού έτους 2012 Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας.
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ.έτους 2012.
 • Έγκριση δαπανών για τους ενδεείς την περίοδο του Πάσχα.
 • Συμμετοχή του Δήμου σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ με σκοπό την υποβολή πρότασης υλοποίησης ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης.
 • Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Αδριανής και μεταφορά νερού στην κτηνοτροφική ζώνη του αγροκτήματος Αδριανής Β’ Φάση»
 • Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Βατότητας Οδού πρόσβασης στην λατομική ζώνη Δράμας (Περιοχή Νικηφόρου)»
 • Εκπόνηση υδραυλικής και τοπογραφικής μελέτης των χειμμάρων του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου στη θέση «Βάγια» του Δήμου Νικηφόρου Δράμας»
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ.έτους 2012
 • Λήψη απόφασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου για την κεκλεισμένων των θυρών διεξαγωγής της παρουσίασης του πορίσματος του Σώματος Επιθεωρήτων - Ελεκγτών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην θέση «Βάγια» του Δήμου Νικηφόρου Δράμας».
 • Παρουσίαση πορίσματος του Σώματος Επιθεωρήτων - Ελεκγτών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην θέση «Βάγια» του Δήμου Νικηφόρου Δράμας», ενημέρωση και παρουσίαση λοιπών εγγράφων από τον δικηγόρο κο. Δαλακάκη Δημήτριο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ