[13/02/2013] Πρόσκληση για την 6η έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 13/02/2013
Αριθ. Πρωτ.: 1041
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στην έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα:

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Παρανεστίου, οικ. έτους 2013

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε ως έκτακτη, σύμφωνα με το από 13-02-2013 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Δράμας, όπου θα πρέπει να επαναεισάγουμε άμεσα το ανωτέρω θέμα προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος

[04/02/2013] Πρόσκληση για την 5η έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 04/02/2013
Αριθ. Πρωτ.: 771
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε την 6η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα:

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Παρανεστίου, οικ. έτους 2013

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε ως έκτακτη, σύμφωνα με το από 01-02-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΟΤΑ Θεσσαλονίκης, όπου θα πρέπει να αποστείλουμε άμεσα τον προϋπολογισμό προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος

[30/01/2013] Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 30/01/2013
Αριθ. Πρωτ.: 659
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Σας προσκαλούμε την 4η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

 • Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου
 • Έγκριση έκθεσης κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου
 • Έγκριση ετήσιου τεχνικού προγράμματος 2013 Δήμου Παρανεστίου
 • Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Παρανεστίου
 • Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων
 • Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εκτάκτων αναγκών έτους 2013
 • Έγκριση εσόδων – εξόδων Δ’ τρίμηνου (01-10-2012/31-12-2012) προϋπολογισμού έτους 2012
 • Αποδοχή ποσού 15.310,88€ και κατανομή αυτού στις σχολικές μονάδες του Δήμου
 • Αποδοχή ποσού 10.000,00€ για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος

[30/1/2013] Πρόσκληση για την 3η έκτακτη (κατεπείγουσα) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 30/1/2013
Αριθ. Πρωτ.: 658
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε την 1η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 να προσέλθετε στην έκτακτη (κατεπείγουσα) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα:

Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου χρήσης των Δημοτικών Σχολείων Πτελέας και Πλατανιάς

 

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε ως κατεπείγουσα, διότι ως τις 4 Φεβρουαρίου 2013 θα πρέπει να υποβληθούν στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΑΜΘ συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος

[14/1/2013] Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 14/1/2013
Αριθ. Πρωτ.: 228
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

Σας προσκαλούμε την 18η του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για χορήγηση ειδών διαβίωσης στους οικονομικά αδυνάτους κατοίκους του Δήμου μας
  • Αποδοχή χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 συνολικού ποσού 111.755.63 ευρώ (Δ’ δόση του 2012) από την καταβολή της πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού
  • Αποδοχή χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 συνολικού ποσού 219.533,76 ευρώ για ολόκληρο το έτος 2013 από την καταβολή της πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού
  • Αποδοχή ποσού 2.346,47 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
  • Αντικατάσταση μέλους ΝΠΔΔ του δήμου Παρανεστίου
  • Ψήφιση οργανισμού ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις αλλαγές του υπηρεσιακού συμβουλίου
  • Απολογισμός Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2012 και λήψη απόφασης για διεξαγωγή αγώνων το έτος 2013
  • Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΤΕΛΕΑΣ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ»
  • Αποδοχή ένταξης και αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 01: «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» προΰπολογισμού 305.618,81 ευρώ
  • Αποδοχή ένταξης και αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 01: «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» προΰπολογισμού 258.722,53 ευρώ
  • Αποδοχή ένταξης και αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΑΜΘ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» προΰπολογισμού 1.852.000,00 ευρώ
  • Αποδοχή ένταξης και αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΑΜΘ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» προΰπολογισμού 835.170,00 ευρώ
  • Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές για το έτος 2013
  • Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2013
  • Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2013
  • Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2013
  • Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013
  • Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού Ν.3669/2008 για το έτος 2013
  • Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και για συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
  • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1418/84 για το έτος 2013
  • Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2013
  • Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
  • Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Παρανεστίου
  • Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Παρανεστίου
  • Ψήφισμα για την παραμονή της 383 Μοίρας Πυροσβεστικών Αεροσκαφών στη Θεσσαλονίκη

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος

[31/12/2012] Πρόσκληση για την 1η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 31/12/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10958
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε την 6η του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου
  • Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής

 

Ο Προεδρεύων σύμβουλος

Ματζαρίδης Νικόλαος

[06/12/2012] Πρόσκληση για την 19η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 06/12/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10456
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

Σας προσκαλούμε την 10η του μηνός Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.872,14 ευρλώ
  • Τροποποίηση προϋπολογισμού 2012
  • Ορισμός υπαλλήλου για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου
  • Έγκριση δαπάνης για ενδεείς δημότες για την περίοδο των Χριστουγέννων και ψήφιση πίστωσης
  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Τ.Κ. Πλατανόβρυσης 2012 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης με τίτλο «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», στα πλαίσια της 70ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας με τίτλο « Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», Άξονας προτεραιότητας 9 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Ανατολική Μακεδονίας – Θράκης» και κωδικό προτεραιότητας 59 «Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών»
  • Έγκριση χρηματοδότησης της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ του έργου με τίτλο «Βιολογικός καθαρισμός Παρανεστίου – Κάτω Θόλου» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
  • Έγκριση χρηματοδότησης της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ του έργου με τίτλο «Ύδρευση Δήμου Παρανεστίου» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. Ψ.ΡΑΧΗΣ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΤΕΛΕΑΣ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ,ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ,ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ,ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΩΝ Δ.Δ.ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ. 22-25-28 Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[19/11/2012] Πρόσκληση για την 18η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/11/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10017
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Μείωση μισθώματος ακινήτου στην Τ.Κ. Παρανεστίου
  • Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου προϋπολογισμού 2012
  • Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου ποσού 4.500,00 ευρώ για την συμμετοχή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣ - ΜΕΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.872,14 ευρώ
  • Αποδοχή και κατανομή ποσού 10.932,06 ευρώ για σχολικές επιτροπές Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση δαπάνης εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου και ψήφιση πίστωσης
  • Έγκριση δαπανών της 28ης Οκτωβρίου
  • Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου
  • Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ για την προβολή του Δήμου
  • Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών για το έτος 2013
  • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Παρανεστίου με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης για την λειτουργία Κέντρου Δία Βίου Μάθησης στο Δήμο
  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Αντικατάσταση μελών Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
  • Συναίνεση σε έκδοση αδείας ανασκαφής θησαυρού
  • Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ»
  • Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ»
  • Αποδοχή ή μη κάλυψης ελλείμματος χρηματοδότησης για την λειτουργία των υποδομών φιλοξενίας στον οικισμό Μεσοχωρίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»
  • Αποδοχή ή μη κάλυψης ελλείμματος χρηματοδότησης για την λειτουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[04/10/2012] Πρόσκληση για την 17η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 04/10/2012
Αριθ. Πρωτ.: 8701
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

Σας προσκαλούμε την 11η του μηνός Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Ανάκληση της 157/2012 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012 της Τ.Κ. Πτελέας και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος της Τ.Κ. Πλατανιάς και προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Υδραυλική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Ψ.Ράχης
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Υδραυλική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Πρασινάδας
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Τοπογραφική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Ψ.Ράχης
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Τοπογραφική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Πρασινάδας
  • Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία οικισμού Αδριανής(Δίγκας, Μανωλεσάκης, Μπόγδη, Λαχανόκηποι, Πλατάνι προς αντλιοστάσιο)
  • Έγκριση χρηματοδότησης τη μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ του έργου με τίτλο «Ύδρευση Οικισμών Δ.Παρανεστίου» από το πρόγραμμα ΠΔΕ
  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.872,14 ευρώ
  • Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012
  • Παράταση συμβάσεων καυσίμων κίνησης και θέρμανσης
  • Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου
  • Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεως 28ης Οκτωβρίου και ψήφιση πιστώσεων

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[03/10/2012] Πρόσκληση για την 16η Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 03/10/2012
Αριθ. Πρωτ.: 8701
Αριθ. Συνεδρίασης: 16

Σας προσκαλούμε την 4η του μηνός Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα:

  • Ενημέρωση από τον Δήμαρχο μετά τη συνάντηση του με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη και λήψη αποφάσεων για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ