[16/09/2013] Πρόσκληση για τη 15η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 12/09/2013

Αριθ. Πρωτ.: 7521

Αριθ. Συνεδρίασης: 15

Σας προσκαλούμε την 16 του μηνός Σεπτεμβρίου  2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Παρανεστίου.
 2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
 3. Έγκριση  δαπανών λειτουργίας συσσιτίων ποσού 1.924,12€
 4. Έγκριση δαπάνης εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου.
 5. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων 28ης Οικτωβρίου και ψήφιση πίστωσης.
 6. Κατανομή ποσού 10.932,06€ στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Παρανεστίου.
 7. Έγκριση συνδιοργάνωσης των Αγώνων  Βουνού Παρθένου Δάσους έτους 2013 και ψήφιση πίστωσης ποσού 22.000,00€ για την κάλυψη δαπανών αυτού. 
 8. Τροποποίηση της αριθμ.88/2013 απόφασης περί «Καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια «για την επισκευή και την συντήρηση οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου», προϋπολογισμού 53.388,90€ μετά από άγονο διαγωνισμό».
 9. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την Φθινοπωρινή περίοδο έτους 2013.
 10. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Leader για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών – αθλητικών – εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ. Πτελέας», προϋπολογισμού 102.000,00€.
 11. Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 164 Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και ειδικότερα  στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση  της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» στην κατηγορία πράξης «Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση», με κωδικό 01.72.11.05, προϋπολογισμού 110.000,00€
 12. Σύμφωνη γνώμη ή μη στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για την υλοποίηση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στην θέση «ΚΡΙΑΡΙ» του Δήμου Παρανεστίου
 13. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Γερμανία στις 9-14 Νοεμβρίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στυλιανίδης  Ο. Αναστάσιος

[14/08/2013] Πρόσκληση για δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 14/08/2013

Αριθ. Πρωτ.: 6573

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 1 Σεπτεμβρίου  2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ., σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην T.K. Πλατανιάς Δ.Ε. Νικηφόρου Δήμου Παρανεστίου, προκειμένου να γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 και για ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, την διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ο. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

[09/08/2013] Πρόσκληση για τη 14η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 07/08/2013

Αριθ. Πρωτ.: 6286

Αριθ. Συνεδρίασης: 14

Σας προσκαλούμε την 13 του μηνός Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2013.
 3. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 4. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Παρανεστίου», του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013.
 6. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Παρανεστίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
 7. Συζήτηση επί των προτάσεων του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Παπανικολάου Παπάγου.
 8. Καθορισμός ημερομηνίας διαξαγωγής της αναβληθείσας ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 παρ.3).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στυλιανίδης  Ο. Αναστάσιος

[11/07/2013] Πρόσκληση για δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 15/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 5546

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 4 Αυγούστου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30π.μ., σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην T.K. Πλατανιάς Δ.Ε. Νικηφόρου Δήμου Παρανεστίου, προκειμένου να γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 και για ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, την διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος

[11/07/2013] Πρόσκληση για δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 11/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 5443

Σας προσκαλούμε την 24 του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα :

1. Έγκριση απολογισμού Δήμου Παρανεστίου έτους 2012.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος

[11/07/2013] Πρόσκληση για την 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 11/06/2013
Αριθ. Πρωτ.: 5442
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε την 17 του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
1. Αποδοχή ποσού 4.692,95€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου και κατανομή αυτού.
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 714,35€ για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου του Δήμου.
3. Έγκριση ή μη επιχορήγησης συλλόγου γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος «Η Λάμψη» και ψήφιση πίστωσης.
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
5. Έγκριση εσόδων - εξόδων Β’ τριμήνου (01-04-2013/30-06-2013) του προϋπολογισμού έτους 2013
6. Κήρυξη προμηθευτή ως έκπτωτο σύμφωνα με το άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ (Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993).
7. Έγκριση ή μη παραχώρησης προς χρήση των πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου στο Π/Κ Παρανεστίου.
8. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 11/07/2013 και 12/07/2013 για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.
9. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Παρανεστίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
10. Συζήτηση επί των προτάσεων του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Παπανικολάου Παπάγου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος

[20/06/2013] Πρόσκληση για την 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/06/2013
Αριθ. Πρωτ.: 4786
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε την 26 του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα :
1. Ψήφιση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου έτους 2013.
2. Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Παρανεστίου.
3. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Παρανεστίου.
4. Ορισμός αντιδημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων πυροπροστασίας σύμφωνα με την αριθμ.91/2013 απόφαση περί κατανομής.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
7. Αποδοχή ποσού 3.000,00€ από ΟΠΑΠ ΑΕ για την διεξαγωγή των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους 2013.
8. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.
9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων :
  Α. Διάνοιξη κατασκευής οδού προς Τσίτσου Βρύση Δ.Δ. Πτελέας
  Β. Ασφαλτόστρωση στην περιοχή Μυροβλήτη
  Γ. Επέκταση δικτύου ύδρευσης από οικισμό Πλατανιάς προς οικισμό Θαμνωτού Δ.Δ. Πλατανιάς
10. Έγκριση ή μη παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου : « Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας του Δ.Παρανεστίου».

11. Αποδοχή ένταξης, αποδοχή χρηματοδότησης και απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων 2013 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2013 του Δ.Παρανεστίου της Πράξης : « ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ».
12. Καθορισμός τόπου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 παρ.3).

13. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», για την εξώδικη – δικαστική απόδοση πόρων υπέρ του Δήμου μας από την πώληση δασικών προΐόντων, ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
14. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», ο οποίος μετά από έρευνα, σε εθνική, κοινοτική, διεθνή νομοθεσία και νομολογία να συντάξει μελέτη για την πλήρη εκμετάλλευση εκ μέρους του Δήμου των δικαιωμάτων του, που απορρέουν από την χρήση των κοινόχρηστων του χώρων και του υπεδάφους αυτών,
15. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», ο οποίος μετά από έρευνα, σε εθνική, κοινοτική, διεθνή νομοθεσία και νομολογία να συντάξει μελέτη σχετική με τις εν γένει αξιώσεις – δικαιώματα του Δήμου μας, που είναι συναφή με την ύπαρξη και λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών – φραγμάτων που είναι εγκαταστημένοι στα διοικητικά όρια του Δήμου
16. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», για την εξώδικη – δικαστική επίτευξη μη καταλογισμού σε βάρος του Δήμου, δαπάνης του έργου « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια»,
17. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», για σύνταξη και υποβολή αναφοράς προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας και προς τον Υπουργό Υγείας σχετική με το έργο « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια»
18. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», για σύνταξη αναφοράς προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και προς τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ σχετικά με το έργο « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια».

19. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων» για σύνταξη και υποβολή αναφοράς στην Εισαγγελία Δράμας και υπομνήματος προς τον ανακριτή για την υπόθεση του έργου « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια»
20. Απόρριψη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια».
21. Αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια».
22. Ορισμός Ελεγκτών για τακτικό Διαχειριστικό έλεγχο ισολογισμού λήξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παρανεστίου (ΚΔΕΠ) από 01/01/2012 έως την 31/12/2012.
23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 507,83€ για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση τριών δημοτικών συμβούλων για μετακίνηση τους στα Ιωάννινα στις 30 και 31 Μαΐου 2013.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος

[20/05/2013] Πρόσκληση για την 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 20/05/2013
Αριθ. Πρωτ.: 3614
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε την 24 του μηνός Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα :
1. Αποδοχή ποσού 37.743,30€, κατανομή δράσεων και τροποποίηση προΰπολογισμού έτους 2013.
2. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για τα έργα ΣΑΤΑ 2013 του Δήμου μας.
3. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση χώρου ΧΑΔΑ στη θέση ΣΑΧΙΝΙ της Τ.Κ. Πτελέας του Δ. Παρανεστίου».
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
5. Έγκριση πραγματοποίησης συσσιτίων για άπορους συνδημότες μας και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€
6. Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.101/2011 απόφασης Δ.Σ. για την συμμετοχή του Δήμου στο κέντρο «ΔΡΑΣΗ».
7. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.
8. Έγκριση δαπανών Δημάρχου ποσού 468,23€ για την μετακίνηση του στην Αθήνα στις 16/04/2013.
9. Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου και δαπανών ποσού 329,75€ για την μετακίνησης του στην Αθήνα στις 23/04/2013.
10. Έγκριση δαπάνης εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου ποσού 81,24€.
11. Έγκριση μετάβασης δημοτικών συμβούλων στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα στις 30 και 31 Μαΐου 2013.
12. Δήλωση ενδιαφέροντος και έγκριση μετάβασης δημάρχου και δημοτικών συμβούλων στο Καστελόριζο στις 7 και 8 Ιουνίου 2013
13. Ενημέρωση για την διαδικασία πώλησης των ΥΗΣ Θησαυρού και Πλατανόβρυσης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος

[15/04/2013] Πρόσκληση για την 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 15/04/2013
Αριθ. Πρωτ.: 2544
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα : 

 • Αποδοχή ποσού 10.932,06€ και κατανομή αυτού στις σχολικές μονάδες του Δήμου.
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2013 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2013.
 • Έγκριση έκθεσης  εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου προΰπολογισμού 2013.
 • Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας και 25ης Μαρτίου.
 • Έγκριση διαφημιστικής προβολής του Δήμου Παρανεστίου και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.182,00€.
 • Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και ψήφιση πίστωσης.
 • Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.
 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση βοσκήσιμης έκτασης στον οικισμό Κάτω Θόλου στον Βασιλειάδη Αναστάσιο.
 • Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου
 • Αντικατάσταση τακτικού μέλους επιτροπής σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και έκτελεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2013 ύστερα από παραίτηση του.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προΰπολογισμού 40.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άρδευσης - αποχέτευσης, προΰπολογισμού 45.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δήμου Παρανεστίου, προΰπολογισμού 40.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του  Δήμου , προΰπολογισμού 49.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια για την επισκευή και την συντήρηση οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου, προΰπολογισμού 53.388,90€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών λατομείου, προΰπολογισμού 55.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος

[25/02/2013] Πρόσκληση για την 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/02/2013
Αριθ. Πρωτ.: 1295
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

Σας προσκαλούμε την 1η του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

 

 • Έγκριση τρόπου διενέργειας προμηθειών – εργασιών – παροχής υπηρεσιών και λοιπών εξόδων έτους 2013
 • Οικονομική ενίσχυση στο συνδημότη μας Πετικίδη Ιορδάνη λόγω πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς την οικία του
 • Έγκριση δαπάνης εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου
 • Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου και Καθαρής Δευτέρας και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικού συλλόγου "Πήγασος"
 • Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης εργασιών του έργου "αποπεράτωση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ΧΑΔΑ στη θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας του Δ.Παρανεστίου"
 • Οριστική παραλαβή της μελέτης "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΣΙΣΤΟΥ ΒΡΥΣΗ Δ.Δ. ΠΤΕΛΕΑΣ"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΑΜΝΩΤΟΥ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ"
 • Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 του ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου "Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας"
 • Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2013
 • Έγκριση της 2/2012 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Παρανεστίου
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στον οικισμό Μαυροκορδάτου της Τ.Κ. Πλατανιάς για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στην εταιρεία FHL ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
 • Χορήγηση ανανέωσης αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος