Πρόσκληση για την 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 22/6/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2419
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

Σας προσκαλούμε την   26η του μηνός  Ιουνίου   2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της αριθ. 23/2018 απόφασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου περί «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019»
 2. Τροποποίηση της αριθ. 85/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί «Έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.»
 3. Τροποποίηση της αριθ. 86/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί «Έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.»
 4. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μεταλλευτικών ερευνών
 5. Έγκριση υποβολής αίτησης για εργασίες μικρής κλίμακας προς τη Δ/νση Πολεοδομίες για την κοπή δένδρων στο νεκροταφείο του οικισμού Πλατανόβρυσης του Δήμου Παρανεστίου
 6. Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018
 7. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους μας για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών.
 8. Τροποποίηση της αριθ. 186/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί «Έγκρισης δαπανών της εκδήλωσης με τίτλο : «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2017»
 9. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων-σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου
 10. Τροποποίηση της αριθ.12/2018 απόφασης του Δ.Σ περί :« Συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 152/2017 Απόφασης του Δ.Σ. Παρανεστίου περί «Κατάταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Παρανεστίου σε κατηγορίες δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4479/2017».»
 11. Παραχώρηση της κεντρικής Πλατείας της Τ.Κ. Αδριανής και του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αδριανής, στον Τοπικό Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αδριανής για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών του .
 12. Έγκριση της 2ης τροποποίησης νομικής δέσμευσης ( προέγκριση 4ου ΑΠΕ) της πράξης με τίτλο : «αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων δημοτικής ενότητας Παρανεστίου», του μέτρου 7, του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020». κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950159
 13. Λήψη απόφασης για τις εξελίξεις στο ζήτημα των Σκοπίων.
 14. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Θεσσαλονίκη για την κοινή Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί στις 27-6-2018 με θέμα τις εξελίξεις στο ζήτημα των Σκοπίων.
 15. Κατάργηση της αριθ. 106/2018 απόφασης του Δ.Σ. και Αποδοχή της πρόσκλησης ΙΙΙ, του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, με τίτλο: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας, κατάθεση υποβολής πρότασης για ένταξη - χρηματοδότηση, στην παραπάνω πρόσκληση και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υποβολή πρότασης, με όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται.
 16. Αποδοχή της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την χρηματοδότηση και την απόφαση ένταξης πράξης του Δήμου Παρανεστίου, στο πρόγραμμα Φιλόδημος ιι – πρόσκληση ιι με τίτλο : «προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου Παρανεστίου»- Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
 17. Αποδοχή της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την χρηματοδότηση και την απόφαση ένταξης πράξης του Δήμου Παρανεστίου, στο πρόγραμμα Φιλόδημος ιι – πρόσκληση Ι με τίτλο : «προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων, η/και συνοδευτικού εξοπλισμού», Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
 18. Αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου με τίτλο : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ – Ι.Μ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» προϋπολογισμού 180.000,00 €, από το πρόγραμμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», του Υπουργείου Εσωτερικών. ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2003ΣΕ05500005). Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και της 4ης τροποποίησης τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
 19. Έγκριση ή μη επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών και δικαιωμάτων στον Ευσταθιάδη Μιχαήλ του Παύλου
 20. Καθορισμός θέσεων στάσης / στάθμευσης (πιάτσες) Ταξί στο Δήμο Παρανεστίου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59 / Α / 30-03-2018)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Πρόσκληση για την 10η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 1/6/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2116
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε την 7η  του μηνός   Ιουνίου    2018, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό  θέμα  :

 

Έγκριση Απολογισμού για το Οικονομικό  έτος 2017.

  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

Πρόσκληση για την 9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 25/5/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2058
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε την   29η του μηνός  Μαϊου   2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή της πρόσκλησης ΙΙΙ, του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, με τίτλο: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας, κατάθεση υποβολής πρότασης για ένταξη - χρηματοδότηση, στην παραπάνω πρόσκληση και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υποβολή πρότασης, με όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται.
 2. Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και έγκριση της 3ης τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
 3. Έγκριση υποβολής αίτησης για εργασίες μικρής κλίμακας προς τη Δ/νση Πολεοδομίες για την κοπή δένδρων στο νεκροταφείο του οικισμού Πλατανόβρυσης του Δήμου Παρανεστίου
 4. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου στην Κύθνο για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΙΠΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 25,26 και 27-6-2018.
 5. Καθορισμός τόπου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2017 (217 παρ.3. Ν.3463/2006)
 6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μεταλλευτικών ερευνών
 7. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 Δήμου Παρανεστίου
 8. Έγκριση Δικηγορικής αμοιβής στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Καρσανίδου Σοφία του Νικολάου σχετικά με την εκδίκαση της από 11-3-2014 αίτησης ακύρωσης(Κατά την με αρίθ. Κ.Λ.279/1-2-2018 Κλήση προσφυγής) της Μαρίας Βακαρτζή του Νικολάου κατά :L- Της με αριθ. 77/2013 Απόφασης (πρακτικό 17ης συνεδρίασης) της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή (Παρασίου 4), II.- Της με αριθ. πρωτ. 16182/31-10-2013 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης,
  ,III.- Της με αριθ. 124/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου (με αριθ. 11/26-62013 πρακτικό συνεδρίασης), που υπεισήλθε αυτοδίκαια στα δικαιώματα και της υποχρεώσεις του συγχωνευθέντος σ’ αυτόν πρώην Δήμου Νικηφόρου.
  IV.- Κάθε άλλης ρητής ή σιωπηρής συναφούς πράξης της διοίκησης, η οποία θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Θράκης .
 9. Κατανομή ποσού 13.779,30 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 10. Έγκριση επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών και δικαιωμάτων στον Αραμπατζή Γεώργιο του Πασχάλη
 11. Έγκριση επιστροφής ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού Αποστολίδη Γεώργιο .
 12. Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα.
 13. Λύση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου,Προσοτσάνης και Παρανεστίου» και διακριτικό τίτλο «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουτεκίδου Μεταμόρφη

8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 3/5/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1731
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

Σας προσκαλούμε την   7η του μηνός  Μαϊου   2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.
 2. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου
 3. Κατάρτιση-Ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
 4. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.
 5. Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και ψήφιση πίστωσης
 6. Καθορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβουλών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου
 7. Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα.
 8. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου (01/1/2018-31/3/2018) προϋπολογισμού 2018
 9. Έγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 5.765,26 € με το ΦΠΑ .
 10. Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018
 11. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών της εκδήλωσης «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ»
 12. Λήψη απόφασης επί του κατατεθέντος σχεδίου νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α» - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»
 13. Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων και Δημάρχου στην Αθήνα για το έκτακτο Συνέδριο ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.
 14. Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου για τον Κεσίδη Αλέξανδρο
 15. Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου για την Αντωνιάδου Δέσποινα
 16. Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου για την Στεφανίδου Αναστασία
 17. Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου για τον Αποστολίδη Γεώργιο
 18. Έγκριση ή μη του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και της ΔΙΑΜΜΑΘ ΑΕ με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του –Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Παρανεστίου» και ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 19. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2017 της Β΄θμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου
 20. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2017 της Α΄θμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Κάντε κλικ για να λάβετε το σχετικό αρχείο

6η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/3/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1211
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε την   27η του μηνός  Μαρτίου   2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 

1.Υποβολή συμπληρωματικού –διορθωτικού αιτήματος για πρόσληψη  τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.

2.Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα  προγράμματος WiFi for Europe (WiFi4EU)

Το  κατεπείγον της έκτακτης κατεπείγουσας  συνεδρίασης συνίσταται :

1ο θέμα:Για την έγκαιρη αποστολή της απόφασής μας στο ΥΠΕΣ  προκειμένου  εμπρόθεσμα  να συμπεριληφθεί (η νέα ειδικότητα) στην  προκήρυξη του  ΑΣΕΠ.

2ο θέμα: Λόγω ότι άνοιξε το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής των ΟΤΑ Α΄βαθμού του προγράμματος  WiFi4EU και δεδομένου ότι στα πλαίσια της πρώτης πρόσκλησης, όπου θα κατανεμηθούν τουλάχιστον 15 δελτία ανά χώρα, η επιλογή των Δήμων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, ήτοι με βάση την ημερομηνία και την  ώρα υποβολής της αίτησης, θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση για την διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών, προς όφελος των δημοτών μας με την ανάπτυξη του δικτύου SOCIAL WIFI 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

5η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 13/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1023
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

 

Π ρ ο ς 

 

 

Σας προσκαλούμε την   14η του μηνός  Μαρτίου   2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 

Έγκριση της  3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018

 

Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και όψεως και εξουσιοδότηση στην ταμία να προβεί  στο άνοιγμα των προθεσμιακών καταθέσεων.

 

Αποδοχή της απόφασης του περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. ,  με αρ. πρωτ. 437/22-02-2018 με θέμα : “Τροποποίηση της πράξης: δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου με κωδικό ΟΠΣ 5001155 στο Ε.Π. : Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020” ,   έγκριση της  4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 και έγκριση της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

 

Συναίνεση σε έκδοση άδειας ανασκαφής για εύρεση θησαυρού

 

Καθορισμός του τρόπου ανάδειξης Αναδόχου, κατόπιν άγονου αποτελέσματος  της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση  της Εργασίας/Προμήθειας «Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου  έτους 2018», σύμφωνα με την 875/6-3-2018  Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της εργασίας/προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου και την  Αρ.6/2017 Διακήρυξη του Δ.Παρανεστίου, (ομάδες    1,5,6,7,9,10 και 11),   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) »  και απευθείας ανάθεση της ανωτέρω Εργασίας/Προμήθειας.

 

Τροποποίηση της αριθ. 182/2014 απόφασης του ΔΣ περί Καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με το Ν.4497/2017.

 

Τροποποίηση της αριθ. 181/2014 απόφασης του ΔΣ περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Παρανεστίου σύμφωνα με το Ν.4497/2017.

 

Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» και ψήφιση πίστωσης.

        

Το  κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης συνίσταται στο ότι,  τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

                                                                                   

                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                          Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προϊστάμενο  Οικονομικής υπηρεσίας

Προϊστάμενη  Διοικητικής υπηρεσίας

Προϊστάμενο Τεχνικής  υπηρεσίας

Γραφείο προγραμματισμού και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου) 

 

 

Πρόσκληση για την 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/2/2018
Αριθ. Πρωτ.: 691
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

 Σας προσκαλούμε την   27η του μηνός  Φεβρουαρίου    2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για έτους 2018.
 3. Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 18ης Πανελλαδικής γιορτής Ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών και της 2ης Ολυμπιακής γιορτής σπόρων που διοργανώνεται από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι».
 4. Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού Δικτύου Πόλεων με Λίμνες
 5. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» προϋπολογισμού 84.663,63 € με το ΦΠΑ .» σε προμηθευτή/ές.
 6. Έγκριση της Αρ.Μελ.01/2018 επικαιροποιημένης μελέτης της προμήθειας με τίτλο : ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 242.237,72 € με το ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΕΜΕΤΖΙΑ Δ.Δ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» αρχικού προϋπολογισμού 10.499,96 € με το ΦΠΑ .
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής για τον σχεδιασμό των δράσεων της «ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 2018.»
 9. Καθορισμός του τρόπου ανάδειξης Αναδόχου κατόπιν άγονου διαγωνισμού , της Εργασίας/Προμήθειας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018, (ομάδες 1,5,6,7,9,10 και 11), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) » χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης
 10. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας έτους 2018.
 11. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2018 Δήμου Παρανεστίου.
 12. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Μουστακίδη Γεώργιου από αναπληρωματικό μέλος στην διαχειριστική επιτροπή του ΚΠΕ και τροποποίηση της 138/2014 Απόφασης του ΔΣ
 13. Αντικατάσταση των παραιτηθέντων Δημοτικών Συμβούλων Μουστακίδη Γεώργιου και Μαζαράκη Γεώργιου από τακτικά μέλη της επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου (παροχή γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06) και τροποποίηση της 143/2014 Απόφασης του ΔΣ
 14. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα.
 15. Κατανομή ποσού 13.779,30 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 16. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής ανάθεσης Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για το έτος 2018
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με το ΦΠΑ .
 18. Έγκριση ή μη σύναψης Διαβαθμιδικής σύμβασης του Δήμου Παρανεστίου με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προκειμένου ο Δήμος Παρανεστίου να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Παρανεστίου» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 3821/01-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΛ5Β7ΛΒ-ΩΗΞ) πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης ΑΜΘ41-τίτλος: «Δράση 6ε. 14.1 : Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια») του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 19. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Καραδόμνα Ελισάβετ του Ιωάννη.
 20. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Φραγγή Μαργαρίτη του Μιχαήλ.
 21. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Ελευθεριάδη Αναστάσιο του Βασιλείου.
 22. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Κοτσασαββίδη Αναστάσιο του Ανθιμου.
 23. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Κρόκου Κλεοπάτρα του Αλκιβιάδη.
 24. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Παπαχρήστου Μαρία του Στυλιανού.
 25. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για Μιχαηλίδη Συμεών του Σάββα.
 26. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Γρηγοριάδου Χαρίκλεια του Αναστασίου.
 27. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Μαργίδη Γεωργίου του Ευστρατίου.
 28. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Βασιλειάδου Κυριακή του Δημοσθένη.
 29. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Βογιατζόγλου Γεώργιο του Τηλεμάχου.
 30. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Τενίδη Άγγελο του Ανέστη.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Πρόσκληση για την 29η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:7345
Αριθ. Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου: 29

                                                                          

     

Π ρ ο ς 

 

Σας προσκαλούμε την   22η του μηνός  Δεκεμβρίου  , ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 

Έγκριση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας) ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου έτους 2018 

 

Έγκριση της Γ΄  αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου

 

Έγκριση της 15ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017

 

Έγκριση Δικηγορικής αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Τάσσου Μιχαήλ σχετικά με την υπόθεση της εξώδικης δήλωσης της ΑΕ «ΖΕΥΣ Υπηρεσίες Συμβούλων –Σύμβουλοι Μηχανικού ΑΕ» κατά του Δήμου Παρανεστίου 

 

Παραχώρηση η μη των εγκαταστάσεων του γηπέδου της Τ.Κ. Αδριανής σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους.

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής   Παραλαβής  του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ» 

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής   Παραλαβής  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΗ» 

 

Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων.

 

Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών για τις εκδηλώσεις  της 28ης Οκτωβρίου 2017

 

Έγκριση δαπανών  μετάβασης της Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στα Ιωάννινα για το Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

 

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για συμμετοχή   δύο δημοτικών συμβούλων του Δήμου Παρανεστίου και δύο αναπληρωματικών  για την συγκρότηση Επιτροπής  Διενέργειας δημοπρασίας για την  εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων και  ακινήτων  του Δήμου για το έτος 2018.

 

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συμμετοχή τριών υπαλλήλων  με τους αναπληρωματικούς για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και για συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία

13

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης  Διαγωνισμών Προμηθειών και εργασιών

14

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Προμηθειών και εργασιών.

15

Παράταση της  σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και Θέρμανσης.

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                                 Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προϊστάμενο  Οικονομικής υπηρεσίας

Προϊστάμενη  Διοικητικής υπηρεσίας

Προϊστάμενο Τεχνικής  υπηρεσίας

Γραφείο προγραμματισμού και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου) 

Πρόσκληση για την 28η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 6489
Αριθ. Συνεδρίασης: 28

Σας προσκαλούμε την   28η του μηνός  Νοεμβρίου  , ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Έγκριση της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 2. Έγκριση του τρόπου διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Παρανεστίου έτους 2018
 3. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στα Ιωάννινα για το Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.
 4. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης» και ορισμός νέου Δ.Σ.
 5. Ορισμός ημερομηνίας Διεξαγωγής Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου για το έτος 2018 .
 6. Έγκριση δαπανών της εκδήλωσης με τίτλο : «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2017»
 7. Έγκριση των δαπανών μετάβασης, της αντιπροσωπείας της οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου στην Αθήνα για την προβολή των αγώνων, στην έκθεση ERGO MARATHON EXPO 2017 και τον κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, στα πλαίσια της Πράξης «Ενέργειες συνολικής προβολής – προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου» του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Μέτρου 313 του ΠΑΑ 2007 -2013 (7η τροποποίηση της Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 313 του ΠΑΑ 2007 - 2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020
 8. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Κουκαριώτη Ανέστη του Στυλιανού
 9. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Βασιλειάδη Γεώργιο του Αμανάτιου
 10. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Τοπκαρίδη Γεώργιο του Ηλία
 11. Κατανομή ποσού 12.601,07 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 12. Έγκριση επιστροφής ποσού 178,94 ευρώ στον ΔΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 13. Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους του Δήμου μας για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών
 14. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου
 15. Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων της εταιρείας << Προϊόντα αμυγδάλου Χατζηγεωργίου ΑΒΕΕ >>
 16. Τροποποίηση της αριθ. 68/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 Σχετικό αρχείο

Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση για την 26η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 19/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 5327
Αριθ. Συνεδρίασης: 26η Τακτική Συνεδρίαση

Δημοτικού Συμβουλίου

 

Π ρ ο ς 

 

 

Σας προσκαλούμε την   23η του μηνός  Οκτωβρίου , ημέρα  Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 

 1.

Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.

2. 

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από την συμμετοχή αθλητή  συνολικού ποσού 70,00€  και έγκριση  13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.

3. 

Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Γ΄ τριμήνου (01/7/2017-30/09/2017) προϋπολογισμού  2017

4. 

Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολ. Έτους 2018-2019

5. 

Κατανομή ποσού 12.601,07 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

6. 

Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών για τις εκδηλώσεις  μνήμης των  σφαγιασθέντων κατοίκων κατά την Βουλγαρική κατοχή 1941.

7. 

Έγκριση του  Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018 .

8. 

Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορου  δημότη.

9. 

Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου στο Εσωτερικό.

 10.

Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Πενόγλου Χρυσή του Αθανασίου

11. 

Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Ιορδανίδη Ηλία του Θεοδώρου .

12. 

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας  της οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου στην Αθήνα για την προβολή των αγώνων, στην έκθεση ERGO MARATHON EXPO 2017 και τον κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, στα πλαίσια της Πράξης «Ενέργειες συνολικής προβολής – προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου» του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Μέτρου 313 του ΠΑΑ 2007 -2013 (7η τροποποίηση της Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 313 του ΠΑΑ 2007 - 2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020)

13. 

Έγκριση  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και του Δήμου Παρανεστίου, για την εκτέλεση της έρευνας : «Αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Παρανεστίου, μέσω του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης.

 14.

Διάθεση χρήσης του ποδοσφαιρικού γηπέδου της Τ.Κ. Αδριανής .

                                                                                   Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                                 Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προϊστάμενο  Οικονομικής υπηρεσίας

Προϊστάμενη  Διοικητικής υπηρεσίας

Προϊστάμενο Τεχνικής  υπηρεσίας

Γραφείο προγραμματισμού και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου)