Πρόσκληση για την 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 7/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5202
Αριθ. Συνεδρίασης: 23

Σας προσκαλούμε την  12η του μηνός  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 20ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018.

 2. Αποδοχή της απόφασης του υπουργείου εσωτερικών, που αφορά την χρηματοδότηση και την απόφαση ένταξης πράξης του Δήμου Παρανεστίου, στο πρόγραμμα Φιλόδημος ιι – πρόσκληση ιιι με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων, και Τείχους Δήμου Παρανεστίου», 21η τροποποίηση προϋπολογισμού και ορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 3. Κατανομή ποσού 13.779,30 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας

 4. Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα για την συμμετοχή τους στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

 5. Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Προέδρου του Δ.Σ. και Δημοτικής Συμβούλου στην Θεσσαλονίκη την κοινή Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί στις 27-6-2018 με θέμα τις εξελίξεις στο ζήτημα των Σκοπίων

 6. Έγκριση ή μη σύναψης Διαβαθμιδικής σύμβασης του Δήμου Παρανεστίου με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προκειμένου ο Δήμος Παρανεστίου να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Παρανεστίου» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 3404/03-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΧΩ7ΛΒ-ΦΙΗ) πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης ΑΜΘ62-τίτλος: «Δράση 6ε. 14.1 : Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια») του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 7. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Παρανεστίου» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 3404/03-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΧΩ7ΛΒ-ΦΙΗ) πρόσκληση (κωδικός πρόσκλησης ΑΜΘ62) του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη

 8. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου με τον Δήμο Παρανεστίου προκειμένου το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Παρανεστίου στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 31630/28-06-2018 πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο: «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

 9. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου με τον Δήμο Παρανεστίου προκειμένου το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Αδριανής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 31630/28-06-2018 πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο: «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

 10. Έγκριση δαπανών συσσιτίου για την Δ.Ε. Νικηφόρου.

 11. Ορισμός υπολόγου της ταμίας του Δήμου Κοτζαγιαννίδου Δέσποινας του Χαραλάμπους για την διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων .

 12. Έγκριση κανονισμού Υπηρεσίας Νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου

 13. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου

 14. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Άρδευσης Δήμου Παρανεστίου

 15. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Αποχέτευσης Δήμου Παρανεστίου

 16. Καθορισμός τέλους και δικαιώματος ύδρευσης για το έτος 2019

 17. Καθορισμός τέλους και δικαιώματος άδρευσης για το έτος 2019

 18. Καθορισμός τέλους και δικαιώματος χρήσης αποχέτευσης για το έτος 2019

 19. Καθορισμός δημοτικών τελών νεκροταφείων για το έτος 2019

 20. Καθορισμός τέλους ύδρευσης στην κτηνοτροφία για το έτος 2019

 21. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019

 22. Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2019

   

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Πρόσκληση για την 22η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 16/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4769
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

 Σας προσκαλούμε την  21η του μηνός  Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 19ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018.
 2. Έγκριση υποβολής αίτησης για εργασίες μικρής κλίμακας προς τη Δ/νση Πολεοδομίας για την κοπή δυο δένδρων στο σχολείου του οικισμού Χαμοκεράσων της Τ.Κ. Πλατανόβρυσης του Δήμου Παρανεστίου.
 3. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για την συμμετοχή τους στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί από 3 έως και 5 Δεκεμβρίου 2018.
 4. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για την συμμετοχή τους στην έκθεση AIT EXPO που θα πραγματοποιηθεί από 07 έως 9 Δεκεμβρίου 2018
 5. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2018
 6. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών για τις εκδηλώσεις μνήμης των σφαγιασθέντων κατοίκων κατά την Βουλγαρική κατοχή 1941.
 7. Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα.
 8. Σύμφωνη γνώμη για την εγκατάσταση με δαπάνη του Δήμου γραμματοθυρίδων στους οικισμούς Μαυροκορδάτου, Πλατανιάς, Παλιαμπέλων, Χαμοκεράσων, Πλατανόβρυσης, Τερψιθέας, Ψηλής Ράχης, Νικηφόρου και Πτελέας
 9. Απόψεις επι των περιορισμών βοσκής στο Δ.Δ.Σ Τραχωνίου-Διποτάμων και Δρυμού περιόδου 2018-2027
 10. Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του ποδοσφαιρικού γηπέδου Αδριανής, στην ΕΠΣΔ για την διεξαγωγή των αγώνων για τα πρωταθλήματα προεπιλογής Εθνικών ομάδων Παίδων-Νέων που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο. για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019
 11. Λήψη απόφασης για την εκποίηση ή μη του εξ αδιαιρέτου ποσοστού του αριθ. 791 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πλατανιάς στη θέση Θαμνωτού της Τ.Κ. Πλατανιάς.
 12. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολ. Έτους 2019-2020
 13. Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου για τον Κετικίδη Σάββα του Λάζαρου
 14. Έγκριση της εξειδίκευσης της πίστωσης για τον Κ.Α. εξόδων 63/7325.01 με τίτλο: «Δαπάνες αντιμετώπισης του φαινόμενου της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Νικηφόρου»
 15. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019
 16. Έγκριση ή μη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου στα πλαίσια της υπ’ αριθ. Πρωτ. 31630/28-6-2018 πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/20417»
 17. Έγκριση κανονισμού Υπηρεσίας Νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου
 18. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου
 19. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Άρδευσης Δήμου Παρανεστίου
 20. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Αποχέτευσης Δήμου Παρανεστίου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Πρόσκληση για την 21η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 31/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4329
Αριθ. Συνεδρίασης: 21

Σας προσκαλούμε την  2 του μηνός  Νοεμβρίου     2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 17ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018.
 2. Έγκριση για προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού ανατρεπόμενου
 3. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης “Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Παρανεστίου” στα πλαίσια της υπ΄ αριθ. 3394/02-10-2018 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με τίτλο «Σύνταξη/επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master Plans) και υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού» και αφορά την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 2. Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων
 4. Έγκριση των Μελετών του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Δήμου Παρανεστίου»
 5. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Εκσυγχρονισμός Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Δήμου Παρανεστίου» στα πλαίσια της υπ΄ αριθ. 108/30-3-2018 (όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει ) πρόσκλησης της Αναπτυξιακής Δράμας-Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας .»
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης (84.000,00 €), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2001ΣΕ05500002, επιχορήγηση των ΟΤΑ για: «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» και έγκριση της 18ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018.

Το  κατεπείγον της έκτακτης κατεπείγουσας  συνεδρίασης συνίσταται :

 • Για το 1ο θέμα, πρέπει να εγκριθεί η 17η αναμόρφωση διότι υπάρχει άμεση ανάγκη ψήφισης των Κ.Α. που συμπεριλαμβάνονται σ αυτήν.
 • Για το 2ο θέμα, θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση για την διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για να μπορέσουμε να προβούμε έγκαιρα στην προμήθεια προς όφελος των δημοτών μας
 • Για το 3ο   θέμα , θα πρέπει να ληφθεί η σχετική απόφαση άμεσα λόγω του γεγονότος  ότι η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση,  δηλαδή  προτάσσετε ο φορέας που θα υποβάλλει την πρόταση του  πιο έγκαιρα, κρίνεται σκόπιμο να κατατεθεί η πρόταση το συντομότερο δυνατό
 • Για το 4ο και 5ο θέμα, θα πρέπει να ληφθεί η σχετική απόφαση άμεσα δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων στήριξης στο πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Δράμας είναι Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018.
 • Για το 6ο θέμα θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση για την διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την υδροδότηση των φυλακών της ΤΚ Νικηφόρου .

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο

 

Πρόσκληση για την 20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 05/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 3904
Αριθ. Συνεδρίασης: 20

Σας προσκαλούμε την  9η του μηνός  Οκτωβρίου    2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 16ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 και της 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Γ΄ τριμήνου (01/7/2018-30/9/2018) προϋπολογισμού 2018
 3. Έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018.
 4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παρανεστίου στην έκθεση AIT EXPO που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 07 έως 9 Δεκεμβρίου 2018
 5. Έγκριση δαπανών της εκδήλωσης για την 16η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και φορέων εθελοντών αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α
 6. Χωροθέτηση πωλητών κατά τη διάρκεια των Αγώνων Βουνού Παρανεστίου και έκδοση ή μη άδειας σε παραγωγούς και επαγγελματίες.
 7. Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων.
 8. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας αποτύπωσης και διαχείρισης δεδομένων δικτύου ύδρευσης του Δήμου Παρανεστίου
 9. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου με Λ.Τ. Παρανεστίου
 10. Έγκριση των Μελετών του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου με Λ.Τ. Παρανεστίου
 11. Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

Πρόσκληση για την 19η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 31/8/2018
Αριθ. Πρωτ.: 3303
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

Σας προσκαλούμε την  7η του μηνός  Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018.
 2. Λήψη απόφασης για την Παραλαβή Υπηρεσιών σύμφωνα με το αρθρ. 19 του Ν.4412/2016.
 3. Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του ποδοσφαιρικού γηπέδου Αδριανής, στα ποδοσφαιρικά σωματεία που επιθυμούν να διεξάγουν προπονήσεις και τέλεση επισήμων αγώνων
 4. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου και του Δήμου Παρανεστίου για την υλοποίηση του έργου " SMART MEDICINE – SMART_MED" το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020 και ορισμός εκπρόσωπων του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
 5. Κατανομή ποσού 13.779,30 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 6. Τροποποίηση - συμπλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 160/2016 απόφαση του Δ.Σ., μεταξύ της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Παρανεστίου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: "Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου" .
 7. Έγκριση Δικηγορικής αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ευμοιρίδη Γεώργιο του Κωνσταντίνου σχετικά με την υποστήριξη της υπόθεσης που αναφέρεται στο υπ΄ αριθ. 468/2018 Κλητήριο θέσπισμα
 8. Συναίνεση σε έκδοση άδειας ανασκαφής για εύρεση θησαυρού.
 9. Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων και Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης .
 10. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Πρόσκληση για την 18η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 31/8/2018
Αριθ. Πρωτ.: 3302
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε την   4η του μηνός  Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη Απόφασης για αλλαγή κατάταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων του ποδοσφαιρικού γηπέδου Αδριανής, από β2 σε α2
 2. Συμμετοχή του Δήμου στην 16η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και φορέων εθελοντών αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
 3. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ και ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ , για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου " ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ" και ορισμός εκπρόσωπων του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

Πρόσκληση για την 17η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 3/8/2018
Αριθ. Πρωτ.: 3005
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

 Σας προσκαλούμε την   7η του μηνός  Αυγούστου  2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 14ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 και της 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
 2. Έγκριση της Δ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και του Δήμου Παρανεστίου, για: «Πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε κτίρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης
  ΄΄Διενέργεια πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε κτίρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης του
  Δήμου Παρανεστίου» και ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
 4. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίων-σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου.
 5. Έγκριση μετάβασης αιρετών στην Γαλλία για την συμμετοχή τους στη συνάντηση της ολομέλειας του δικτύου RURENER που θα πραγματοποιηθεί από 23-10-2017 έως 28-10-2017.
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ » αρχικού προϋπολογισμού 30.000,00 € με το ΦΠΑ .
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 37.652,91 € με το ΦΠΑ
 8. Έγκριση η μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή Παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου στο Μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αδριανής Δήμου Παρανεστίου» στα πλαίσια της υπ΄ αριθ. 108/30-3-2018 (ορθή επανάληψη 5-8-2018 ) πρόσκλησης της Αναπτυξιακής Δράμας-Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

Πρόσκληση για την 16η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/7/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2816
Αριθ. Συνεδρίασης: 16

Σας προσκαλούμε την   24η του μηνός  Ιουλίου   2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Έκτακτη κατεπείγουσα   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1.

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2018», ψήφιση πίστωσης και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

 2.

Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2018»


            Το κατεπείγον έγκειται στην ανάγκη έγκαιρης έκδοσης της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συνδιοργάνωση της δράσης «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου» για το έτος 2018, για την οποία ζητάει η Περιφέρεια την προηγούμενη έκδοση της δικής μας απόφασης. Προκειμένου για την αποφυγή βλάβης συμφερόντων του Δήμου, η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί στο αμέσως επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που πρόκειται να γίνει στις 30 Ιουλίου διότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συνεδριάσει ξανά περί τα τέλη Αυγούστου, γεγονός που σημαίνει ότι δε θα υπάρχει επαρκής χρόνος για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης που έρχεται προς ψήφιση ενόψει και όλων των άλλων διαδικασιών που πρέπει να τηρηθούν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Πρόσκληση για την 15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/7/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2756
Αριθ. Συνεδρίασης: 15

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Αριθ. Αποφ. 117/2011) 

Μετά την ματαίωση της 14η /17-7-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης από  ακραία καιρικά φαινόμενα και μη επαρκούς φυσικού  φωτισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε την   18η του μηνός  Ιουλίου   2018, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα  θέματα της υπ΄ αριθ. πρωτ.  2697/13-7-2018 πρόσκλησης, ήτοι :

 1. Παραχώρηση χρήσης των χώρων του Παιδικού Σταθμού της Τοπικής Κοινότητας Παρανεστίου ιδιοκτησίας Δήμου Παρανεστίου, από τον Δήμο Παρανεστίου στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλ/ης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δ.Παρανεστίου
 2. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών της εκδήλωσης «Για την Γιορτή του Πατέρα »
 4. Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων.
 5. Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018
 6. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄ τριμήνου (01/4/2018-30/6/2018) προϋπολογισμού 2018
 7. Σύμφωνη γνώμη ή μη για κατ’ εξαίρεση συμπληρωματική εφαρμογή της μεθόδου ψεκασμού υπέρμικρου όγκου (ULV) από τον αέρα και το έδαφος
 8. Τροποποίηση της αριθ. 130/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί «Παραχώρησης της κεντρικής Πλατείας της Τ.Κ. Αδριανής και του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αδριανής, στον Τοπικό Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αδριανής για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών του.»
 9. Παραχώρηση του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Πτελέας στον Τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πτελεάς «Άγιος Δημήτριος» για την πραγματοποίηση του ετήσιου χορού.
 10. Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επαγγελματίες της Τ.Κ Αδριανής στις 3,4,5 και 6 Αυγούστου για τον εορτασμό της πανηγύρεως.
 11. Τροποποίηση της αριθ. 91/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί «Καθορισμού των δικαιούχων αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβουλών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου»
 12. Έγκριση δαπανών μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων στην Θεσσαλονίκη .
 13. Έγκριση της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018, έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Πρόσκληση για την 14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 13/7/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2697
Αριθ. Συνεδρίασης: 14

Σας προσκαλούμε την   17η του μηνός  Ιουλίου   2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Παραχώρηση χρήσης των χώρων του Παιδικού Σταθμού της Τοπικής Κοινότητας Παρανεστίου ιδιοκτησίας Δήμου Παρανεστίου, από τον Δήμο Παρανεστίου στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλ/ης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δ.Παρανεστίου
 2. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών της εκδήλωσης «Για την Γιορτή του Πατέρα »
 4. Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων.
 5. Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018
 6. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄ τριμήνου (01/4/2018-30/6/2018) προϋπολογισμού 2018
 7. Σύμφωνη γνώμη ή μη για κατ’ εξαίρεση συμπληρωματική εφαρμογή της μεθόδου ψεκασμού υπέρμικρου όγκου (ULV) από τον αέρα και το έδαφος
 8. Τροποποίηση της αριθ. 130/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί «Παραχώρησης της κεντρικής Πλατείας της Τ.Κ. Αδριανής και του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αδριανής, στον Τοπικό Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αδριανής για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών του.»
 9. Παραχώρηση του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Πτελέας στον Τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πτελεάς «Άγιος Δημήτριος» για την πραγματοποίηση του ετήσιου χορού.
 10. Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επαγγελματίες της Τ.Κ Αδριανής στις 3,4,5 και 6 Αυγούστου για τον εορτασμό της πανηγύρεως.
 11. Τροποποίηση της αριθ. 91/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί «Καθορισμού των δικαιούχων αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβουλών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου»
 12. Έγκριση δαπανών μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων στην Θεσσαλονίκη .
 13. Έγκριση της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018, έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη