ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

 

Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  Πέμπτη 5  Απριλίου 2018 και ώρα 08:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 1199/26-03-2018 απόφαση της Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 01/798/01-03-2018 προκήρυξης του Δήμου Παρανεστίου.

 Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Ματζαρίδης Νικόλαος                                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Χασάπης Χρήστος                                            ΜΕΛΟΣ
  3. Ασλανίδου Ελισάβετ                                         ΜΕΛΟΣ

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα, δημοτική υπάλληλο,  γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

 Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:   

 Ο Δήμος Παρανεστίου  προχώρησε στην πλήρωση μίας (1)  θέσης έκτακτου προσωπικού με  σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από τις υπ’ αριθμό  30/2017 και 193/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την αριθ. 1199/26-03-2018 απόφαση της Δημάρχου Παρανεστίου, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Για να προβάλλετε το πλήρες κείμενο κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρακτικό αξιολόγησης