ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 6521
Αριθ. Συνεδρίασης: 24

Σας προσκαλούμε την 21η  του μηνός   Δεκεμβρίου    2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00 να προσέλθετε  σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα  :

 1. Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της «Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ» και της συμμετοχής του Δήμου Παρανεστίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της .
 2. Έγκριση της 16ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2016
 3. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παρανεστίου - Φάση Β’ .
 4. Έγκριση των δαπανών μετάβασης της Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη.
 5. Επανέγκριση και επανακαθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών
 6. Λήψη απόφασης για τη πληρωμή δαπάνης της πράξης:
  «ΤΙΤΛΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ –ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 7. Διαγραφή Οφειλών Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Παυλίδη Ιωάννη του Χαράλαμπου
 8. Έγκριση του 3ου τελικού τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου»
 9. Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίου
 10. Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και Θέρμανσης.
 11. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για συμμετοχή δύο δημοτικών συμβούλων του Δήμου Παρανεστίου και δύο αναπληρωματικών για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2017.
 12. Επανακαθορισμός τόπου και χρόνου διενέργειας της δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση μίας κενωθείσας θέσης περιπτέρου σε δικαιούχους ΑΜΕΑ/Πολυτέκνους/πολεμιστές Κύπρου

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξης του έτους και τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Σχετικό Αρχείο