ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δήμαρχος Παρανεστίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 198.320,83 € ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και 159.936,15 χωρίς ΦΠΑ 24% .
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης δαπάνης εκτός τον ΦΠΑ της εκάστοτε ομάδας υγρών καυσίμων, των συσσωματωμάτων ξύλου πέλλετ και των ελαιολιπαντικών, με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που περιλαμβάνεται στην υπ'αριθμ.10/2016 μελέτη.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 26/11/2016 και ώρα 07:00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18/12/2016 και ώρα 21:00μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες αλλά για την συνολική ποσότητα της κάθε ομάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου
(http://www.paranesti.gr) καθώς επίσης και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Παρανεστίου (πληροφ. Χασάπης Χρήστος τηλ.: 25243-50161, e-mail: hassapisc@gmail.com.

Η Δήμαρχος
Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ