ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Πληροφορίες: Άννα Μπούφη

Τηλ. & φαξ 2521082 472

Ταχ.Δ/νση : Αδριανή Δράμας

Ταχ.Κώδ: 66 100 ΔΡΑΜΑ

Email : paid_ad@otenet.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αδριανής και στο Παιδικό Σταθμό
Παρανεστίου.

Στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των γονέων και ενώνει την έναρξη των εγγραφών στο Βρεφονηπιακό Αδριανού και στο Παιδικό Παρανεστίου του Νομικού Προσώπου Σταθμού Δημοσίου Δικαίου Δήμου Παρανεστίου, αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής για τη νέα σχολική περίοδο 2022-2023 που δέχονται Παιδιά του Δήμου Παραν. , από 25 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2022.


Αναλυτικά:

   Τα εγγραφόμενα παιδιά στους Παιδικούς και Βρεφομηπιακούς Σταθμούς κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου, στους οποίους έρχονται κατοίκους, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής του παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση.

   Κατά την εγγραφή επιλέγονται παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα οικονομικά παιδιά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ειδικής φροντίδας για κοινωνικούς λόγους. προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και καθορίζει τη μοριοδότησή τους.


Ειδικότερα στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αδριανής γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στον Παιδικό Σταθμό Παρανεστίου από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δικαιώματα έχουν όλα τα παιδιά, που κατά την έναρξη λειτουργίας του σταθμού, δηλ. στις 01-09-2022, έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας. 


    Το Ν.Π.Δ.Δ. επίσης εξυπηρετεί μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. μητέρες: 

  • που εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή 
  • που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελμάτων, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας –  stage , Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
  • που είναι άνεργες και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσεγγίσεως από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή   
  • που είναι άνεργες και λαμβάνουν ή να λάβουν τακτικά επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες. 


  
Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτιολόγησης οι γονείς μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους παρακάτω Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Παρανεστίου:


ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ - ΤΗΛ. 2521082472     


κ. ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΦΗ   


ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ    - ΤΗΛ. 2524022294      


κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 


   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


1.  Αίτηση εγγραφής νηπίων με επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο

(το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία)

2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

(το δικαιολογητικό αυτό το ζητάω αυτεπάγγελτα η υπηρεσία, δεν το προσκομίζει ο γονέας)

3.  Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης αποτελέσματαφυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

(το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία προκειμένου να συμπληρωθεί από το Παιδίατρο).

4.  Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599 των γονέων ότι:

·         Αποδίδονται οι όροι της εφαρμογής των Παιδικών Σταθμών.

·         Θα πληρώνουν την μηνιαία εισφορά που τους αναλογεί σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα.

·         Συμφωνούν με την ιατρική παρακολούθηση του παιδιού από το συμβιβασμό του Παιδιάτρου του Σταθμού όπως ορίζει ο Νόμος.

·         Θα τηρούν τις ώρες πρωινής προσέλευσης στο Σταθμό και σε περίπτωση απουσίας του παιδιού που θα ενημερώσει την υπεύθυνη του Σταθμού.  

(το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία)

5.  Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.


ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ


1.  Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

2.  Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας / του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος). ). πίνακας προσωπικού), πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

3.  Βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

4.  Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές στο ταμείο του ΕΦΚΑ(πρώην ΟΑΕΕ)ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το ΤΑΧΙ.    S ότι η εταιρεία είναι ενεργή, όταν πρόκειται για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες.

5.  Βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) ότι είναι κατ' επάγγελμα αγρότες ή βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, όταν πρόκειται για γονείς αγρότες.

6.  Βεβαίωση σπουδών του τελευταίου εξαμήνου, όταν πρόκειται για γονείς.

7.  Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, όταν πρόκειται για γονέα στρατιώτη.

8.  Άδεια παραμονής αλλοδαπών γονέων εκτός Ε.Ε.

9.  Ληξιαρχική πράξη θανάτου για περίπτωση χηρείας.

10.     Δικαστική απόφαση (για γονείς που βρίσκονται σε διάσταση) ή απόφαση διαζυγίου.

11.     Απόφαση από ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) για οικογένειες όπου υπάρχει μέλος ΑΜΕΑ.
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

  
Για τις επανεγγραφές που απαιτούνται όλα τα προηγούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση, αντί για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή. 

   Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο μοριοδότηση και το σύστημα μοριοδοτείται.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


   Υποχρεωτική καταβολή των τροφείων το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, σύμφωνα με την αριθμ. 30/2021 απόφαση του Δ.Σ.


     ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ

1.     για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.001,00 € δεν θα καταβάλλονται τροφές

2.    για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00 € έως 50.001,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 20,00 €

3.    για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00 € και άνω που καταβάλλονται μηνιαίως 40,00 €


ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ

4.    για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.001,00 € δεν θα καταβάλλονται τροφές

5.    για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00 € έως 50.001,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 20,00 €

6.    για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00 € και άνω θα καταβάλλονται μηνιαίως 40,00 €


Δεν καταβάλλονται εισφορές για τον μήνα Αύγουστο.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ


Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΜΟΡΙΑ

1.               

ΤΕΚΝΑ ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

50

2.              

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΧΗΡΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

40

3.              

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΔΙΑΖΥΓΙΟ ή ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ)

ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΤΙ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

40

4.              

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΑΜΕΣ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

40

5.              

ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΠΕΒΑΙΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΜΗ

40

6.              

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΛΟΣ ΑΜΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

30

7.              

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

30

8.              

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΡΙΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

20

9.              

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΑ ΕΩΣ ΔΥΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

10

10.            

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

30

11.             

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

30

12.            

ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

30

13.            

ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

ΜΠΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ

15

14.            

ΓΟΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΜΠΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

15

15.            

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 10.000 €

30

16.            

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΠΟ 10.001 ΕΩΣ 15.000€

25

17.            

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΠΟ 15.001 ΕΩΣ 20.000€

20

18.            

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΠΟ 20.001 ΕΩΣ 25.000€

15

19.            

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΠΟ 25.001 ΕΩΣ 30.000€

10

20.            

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΠΟ 30.001 ΚΑΙ ΑΝΩ

5Σχετικά με την μοριοδότηση:

    Σε περίπτωση ισοψηφίας μορίων θα προσμετρηθεί αυστηρά το συνολικό εισόδημα της οικογένειας, συνυπολογίζοντας και το Ε9.

    Ένσταση επί των μορίων μπορεί να γίνει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.


           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


    Οι πίνακες με τις εγκεκριμένες αιτήσεις εγγραφών για τη σχολική περίοδο 2022-2023 και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, θα αναρτηθούν στους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. 


   Τα παιδιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ προηγούνται στον τελικό πίνακα εγγραφών. Στη συνέχεια γίνεται η επιλογή των νηπίων ανά Παιδικό / Βρεφονηπιακό Σταθμό με κριτήρια επιλογής μοριοδότησης.