ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/05/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2355
Αριθ. Συνεδρίασης: 9


 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 27η  του μηνός Μαϊου  2022, ημέρα   Παρασκευή   και ώρα 13:30 μ.μ. σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  

Συγκρότηση  επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Αδριανής», κατόπιν    κλήρωσης    ΜΗΜΕΔ

 1.  

Συγκρότηση  επιτροπής διαγωνισμού, του έργου:: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ », κατόπιν    κλήρωσης    ΜΗΜΕΔ

 1.  

Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων επενδυτικού δανείου από το ΤΠΔ ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού ποσού 839.090,00€  για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση της Επικαιροποιημένης Μελέτης, Έγκριση των νέων όρων Δημοπράτησης και Έγκριση των τευχών Δημοπράτησης, της προμήθειας με τίτλο:   Υποέργο 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔA 3: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

 1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

 1.  

Έγκριση της 5ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση της αριθ.  17/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου περί «Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης (2η επιπλέον χρηματοδότηση)  για υλοποίηση πρόσθετων δράσεων του έργου με τίτλο "SMART MEDICINE - SMART_MED" που υποβλήθηκε στην 2η πρόσκληση του προγράμματος ευρωπαϊκής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE  BULGARIA 2014-2020)  και έγκριση ΣΤ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022»

 1.  

Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο :  ΥΠΟΕΡΓΟ 1: “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΔΡΙΑΝΗ ΚΑΙ ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ”

 1.  

Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο :  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΔΡΙΑΝΗ ΚΑΙ ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ” 

 

 1.  

Έγκριση του πρακτικού 1 της μελέτης με τίτλο "Γενικό σχέδιο ύδρευσης και υλοποίησης σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Παρανεστίου" - 1ο Υποέργο

 1.  

Έγκριση του πρακτικού 1 της μελέτης με τίτλο "Γενικό σχέδιο ύδρευσης και υλοποίησης σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Παρανεστίου" - 2ο Υποέργο

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι  αναπληρωτές τους.     

 

                           

                                                                                                  Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                  Καγιάογλου Αναστάσιος