ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/11/2021
Αριθ. Συνεδρίασης: 14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 14η  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου  που θα γίνει στις 30η   Νοεμβρίου  2021, ημέρα Τρίτη  με ώρα έναρξης 12:00 μ.μ. και λήξη 14:00 μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την nap. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α'/11-03-2020) και με την υπ’αρ. 426/77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 22ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021
 2. Έγκριση της 23ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021
 3. Έγκριση της 24ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021
 4. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου
 5. Έγκριση δαπανών των αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2021, στα πλαίσια της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2021» , που πραγματοποιήθηκαν στις 08-10 Οκτωβρίου 2021
 6. Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών του Δήμου Παρανεστίου
 7. χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου των οχημάτων, σε αγροτική αποθήκη, στο αρ. τεμ. 404 του αγροκτήματος Μεσοχωρίου Δράμας, επί αγροτικής οδού
 8. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων για τον οικισμό Πρασινάδας της Κοινότητας Σίλλης του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 και της παρ. 16 του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011
 9. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 10. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 11. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 12. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 13. Έγκριση της αριθ. 5/2021 απόφασης της Επιτροπής Παιδείας περί «Έγκριση της αριθ. 3/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης περί «Καταστροφής άχρηστου υλικού και ορισμός επιτροπής για την καταστροφή αυτού του υλικού»
 14. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολ. Έτους 2022-2023 97
 15. Έγκριση της 8ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021
 16. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του Δήμου Παρανεστίου
 17. Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παρανεστίου
 18. Λήψη απόφασης για Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου του Δήμου Παρανεστίου έτους 2021


Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρα θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του γραμματέα του Δ.Σ. Δήμου Παρανεστίου manosdim@yahoo.gr , αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας ή με ΦΑΞ στο 25210-90189.
Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. Επικ. 6973738586).
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος