ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 9/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 6045 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022,2023 ΚΑΙ 2024» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Παρανεστίου, Παρανέστι, 66035 τηλ:2524350100, 2524350100, 2524350314, email: dimos@paranesti.gr.
2. Κωδικοί CPV: CPV 09135100-5, CPV 09132100-4, CPV 09134200-9, CPV 09111400-4, CPV 09211000-1
3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL514
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.paranesti.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου στο Νικηφόρο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
5. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός
6. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια καυσίμων , ελαιολιπαντικών και συσσωμάτων ξύλου πέλλετ, για το Δήμο Παρανεστίου και των Ν.Π του, για τα έτη 2022,2023 και 2024.
7. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική
8. Κριτήρια κατακύρωσης : για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (Καύσιμου πετρελαιοκινητήρα ντίζελ, Καύσιμου πετρελαιοκινητήρα ντίζελ –ενισχυμένο-, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για τα ελαιολιπαντικά και τα συσσωματώματα ξύλου πέλλετ.
9. Προϋπολογισμός: 596.754,92 ευρώ με ΦΠΑ 24%
10. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα( «ΟΜΑΔΕΣ») : Η προμήθεια υποδιαιρείται σε έξι (6) επιμέρους ομάδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας,
όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου.

11. Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1% όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.
13. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ο
δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι:
140088. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 14/12/2021 και ώρα 23:59:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20/12/2021 και ώρα 10:00 πμ.
14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών θα βαρύνει τους ιδίους πόρους του Δήμου και των νομικών προσώπων.
15. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών (360 ημερών) από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών..
16. Δημοσιεύσεις:Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09/11/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.paranesti.gr
καθώς και στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες


Ο Δήμαρχος
Καγιάογλου Αναστάσιος

Πατήστε εδώ για να λάβετε τα συνημμένα αρχεία (zip)