Κέντρα δια βίου μάθησης

Η γενική εκπαίδευση ενηλίκων ή η Δια Βίου Μάθηση είναι μία μορφή «μη τυπικής εκπαίδευσης» που αποσκοπεί στη διαρκή και ουσιαστική επιμόρφωση των ενηλίκων, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικής καταγωγής, επαγγέλματος, ηλικίας, φύλου κλπ και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο.
Στόχος των εθνικών πολιτικών δια βίου μάθησης είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, καθώς και η εξασφάλιση της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των πολιτών και η ολοκλήρωσή της προσωπικότητάς τους.
Η νέα Πολιτική εντάσσεται στον ευρύτερο ανασχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας με αποστολή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο προφίλ γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
Συγχρόνως, προσβλέπει στο να παράσχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δια βίου μάθηση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, την παροχή δηλαδή μέσω της δια βίου μάθησης του δημόσιου αγαθού της παιδείας σε όλους τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Πλέον, με το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 95 (Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων) παράγραφος 4, «η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» μεταβιβάζεται ως αρμοδιότητα από Νομαρχιακό επίπεδο στους κατά τόπους Δήμους.

Για το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού

Ματεντζόγλου Συμεών