ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 1/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 5849
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

Π ρ ο ς 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 13η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου που θα γίνει στις 1η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 13:00 μ.μ. και λήξη 15:00 μμ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την nap. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α'/11-03-2020) και με την υπ’αρ. 426/77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας λόγω μείωσης του ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Παρανεστίου

Το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός της μείωσης του ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Παρανεστίου από Δευτέρα ως Παρασκευή και από ώρα 07:00 -15:00, από 1-11-2021 έως και 31-12-2021 και των επιπτώσεων που θα έχει σε θέματα δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των κατοίκων του δήμου μας.
Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρα θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του γραμματέα του Δ.Σ. Δήμου Παρανεστίου manosdim@yahoo.gr , αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας ή με ΦΑΞ στο 25210-90189.
Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. Επικ. 6973738586).
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος