ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 2/3/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μείωσης δημοτικών τελών για οικονομικά αδύναμους δημότες αλλά και για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρανεστίου , με την αριθ. 105/2020 απόφαση,  αποφάσισε την μείωση των Δημοτικών τελών για απόρους, άτομα με αναπηρία, μογονεικές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ως εξής: 

1) Μείωση 50% σε:

 • Τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 12.000€ .
 • Μονογονεϊκές Οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 12.000€, εφ όσον υπάρχει στην οικογένεια τουλάχιστον ένα τέκνο μέχρι 18 ετών ή τέκνο μέχρι 24 ετών  εφ΄ όσον σπουδάζει.
 • Οικογένειες με ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ως 80% & με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000,00€ χωρίς να προσμετρείται στο εισόδημα , το επίδομα που μπορεί να παίρνει
 • Οικονομικά αδύνατους, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 6.000,00€ και ατομικό τις 4.000,00€.

 

2) Απαλλαγή 100%

 • Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) γονέας ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και οικογενειακό εισόδημα έως 16.000,00€ χωρίς να προσμετρείται στο εισόδημα , το επίδομα που μπορεί να παίρνει.
 • Οικογένειες που δύο μέλη της είναι ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και οικογενειακό εισόδημα έως 16.000,00€ χωρίς να προσμετρείται στο εισόδημα , το επίδομα που μπορεί να παίρνει.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 6.000€
 • Πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 16.000€ ,εφ όσον υπάρχει στην οικογένεια τουλάχιστον ένα τέκνο μέχρι 18 ετών ή τέκνο μέχρι 24 ετών  εφ όσον σπουδάζει.
 • Οικονομικά αδύνατες Οικογένειες που το οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά ετησίως τις 4.000€ και το ατομικό τις 2.500€

Οι παραπάνω μειώσεις ισχύουν στα τέλη ύδρευσης με όριο μείωσης ή απαλλαγής τα 150 m3 κυβικά μέτρα ετησίως.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (για όλες τις κατηγορίες):

 1. Έντυπη υπογεγραμμένη αίτηση ( διατίθεται από τον Δήμο)
 2. Υπεύθυνη δήλωση για το αληθές των δικαιολογητικών και ότι αν κάποιο δικαιολογητικό βρεθεί άκυρο θα επιστρέψουν το ποσό που ευεργετήθηκαν στο τριπλάσιο ( διατίθεται από τον Δήμο)
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 4. Αντίγραφο Δ.Α.Τ
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εκδίδεται από τον Δήμο ).
 6. Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικιαζόμενης κατοικίας
 7. Ε1 και εκκαθαριστικό προηγούμενου έτους
 8. Έντυπο Ε9

 

Επιπλέον:

Α)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ:

1.Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ σε ισχύ

 

Β)ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ

 1. Υπεύθυνη Δήλωση για την μη υποβολή φορολογικής δήλωσης λόγω μη ύπαρξης
 2. Απόφαση υπαγωγής στην Δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ή απόκομμα καταβολής επιδόματος πρόνοιας .

 

Γ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

 1. Πρόσφατη Βεβαίωση συλλόγου πολυτέκνων ΑΣΠΕ
 2. Βεβαίωση σπουδών τέκνων

 

Δ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

 1. Βεβαίωση σπουδών τέκνων

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3454/2006: Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν την γονική μέριμνα και επιμέλεια 3 παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους η νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων εκτός γάμου γεννηθέντων ,τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται.

    Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

 

Ε) ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 1. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα.
 2. Δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση γονικής μέριμνας σε έναν μόνο γονέα.

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών  θα γίνεται  στα ΚΕΠ  Νικηφόρου ,Αδριανής και Παρανεστίου. Δήμου.

Πληροφορίες-Τηλέφωνα :

1)ΚΕΠ Νικηφόρου : 2521352318 & 2521352319

2)ΚΕΠ Αδριανής :2521082301

3)ΚΕΠ Παρανεστίου: 2524350112

Η χρήση των παραπάνω στοιχείων θα γίνει μόνο για τον λόγο της μείωσης ή απαλλαγής των τελών και ο Δήμος δεσμεύεται στην τήρηση του απορρήτου όλων των στοιχείων που προκύπτουν από τα έγγραφα και για την μη δημοσιοποίησή τους

Η  απόφαση θα ισχύσει από το τρέχον έτος και με όριο κατανάλωσης τα 150 m3 κυβικά μέτρα ετησίως .

 

 Ο Δήμαρχος

Καγιάογλου Αναστάσιος

Πατήστε εδώ για να λάβετε τα σχετικά αρχεία