ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 17/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 6243 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παρανεστίου έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών
και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Της εγκυκλίου του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/181/01.02.2012
σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η προμήθεια μεταχειρισμένων ειδών
μεταχειρισμένων οχημάτων των ΟΤΑ
Την υπ'αριθμ. 114/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση της αριθ. 10/2020
μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με
τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»».
Την υπ'αριθμ. 5082/23-10-2020 απόφαση πολυετούς δαπάνης για το 2021 με την οποία θα
δεσμευτεί πίστωση σε βάρος των Κ.Α. 30/6264, 20/6263, 70/6263, 30/6263, 25/6263, 10/6263,
15/6263, 20/6671.01, 30/6672.01, 70/6671.01, 30/6671.01, 10/6671.01, 15/6671.01 και 25/6671.01
Την αρίθμ.10/2020 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Την υπ'αριθμ. 157/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το άγονο
αποτέλεσμα για τις Ομάδες «1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.10, 2.11» της
προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και αποφασίστηκε η προσφυγή
στην
διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης (Αριθμ.
Διακηρ. 8/2020), χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις παραπάνω ομάδες που κηρύχθηκε άγονο
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού (Ν. 4412/2016 και Ελ. Συν. Κλιμ.Τμ. 7 Πράξη 23/2018).
Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι


σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της
8/2020 διακήρυξης του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ που προηγήθηκε, τη
προμήθεια για τις Ομάδες «1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.10, 2.11» της προμήθειας με
τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα και με την αρίθμ. 10/2020
μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.6 και
άρθρο 32, παρ. 1 του N. 4412/2016.

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 37.480,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α.
24% και θα
δεσμευτεί πίστωση (πολυετής δαπάνη) σε βάρος των Κ.Α. 30/6264, 20/6263, 70/6263,
30/6263, 25/6263, 10/6263, 15/6263, 20/6671.01, 30/6672.01, 70/6671.01, 30/6671.01, 10/6671.01,
15/6671.01 και 25/6671.01 έτους 2021 Πηγή χρηματοδότησης θα είναι ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ του ΔΗΜΟΥ .
Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός των ομάδων έχει ως εξής:

Πατήστε εδώ για να λάβετε όλα τα σχετικά αρχεία