ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 17/08/2012
Αριθ. Πρωτ.: 7308
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 21η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
  • Έγκριση εσόδων - εξόδων Β’ τριμήνου προΰπολογισμού 2012.
  • Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2012» και προσφυγή σε διαπραγμάτευση σύμφωνα με την εγκύκλιο 52/2011.
  • Έγκριση τεχνικής μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών για το υποέργο 2 «Προμήθεια Εξοπλισμού» του έργου « Δημιουργία υποδομών ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου».

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος