ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 1/9/2019
Αριθ. Πρωτ.: 4767

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος  Παρανεστίου Ν.Δράμας

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Παρανεστίου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 3.901 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Παρανεστίου έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν δύο (2) Αντιδήμαρχοι.
 9. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

7. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήµου Παρανεστίου (ΦΕΚ 2443/2-11-2011 Τεύχος Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήµου.

                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του Δήµου Παρανεστίου, µε θητεία από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως την 31 Δεκεμβρίου 2020, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α. τον κ. Κυπραίο Πέτρο του Νικολάου  κατά τόπον Αντιδήµαρχο για τη Δηµοτική Ενότητα Νικηφόρου , και του µεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες της άνω δημοτικής ενότητας:

 1. Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου .
 2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου .
 3. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου .
 4. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση της δημάρχου, βεβαιώσεων πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, πιστοποιητικών πλην πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στην Δ.Ε.Νικηφόρου .
 5. Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Νικηφόρου για την επίλυση των προβλημάτων τους .

Επίσης του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες :

 1. Λειτουργίας ΚΕΠ
 2. Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
 3. Την εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν αδέσποτα ζώα

 

Β. τον κ. Αλαγκιοζίδη Ηρακλή του Βασιλείου , κατά τόπον Αντιδήµαρχο για τη Δηµοτική Ενότητα Παρανεστίου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

1. Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου.

2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου.

3. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου.

4. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση της δημάρχου, βεβαιώσεων και βεβαιώσεων  μονίμου κατοικίας, πιστοποιητικών, πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών,  και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Παρανεστίου.

5. Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Παρανεστίου .

 

Επίσης του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων :

 1. Προγραμματισμού
 2. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 3. Την εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια), Πληροφορικής
 4. Την εποπτεία και ευθύνη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Και ορίζει αυτόν να ενεργεί ως Διατάκτης σχετικά με ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.

 1. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού

 

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου Κυπραίου Πέτρου τις κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητές του, ασκεί ο Αντιδήµαρχος Αλαγκιοζίδης Ηρακλής.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου κ. Αλαγκιοζίδης Ηρακλής τις κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Κυπραίος Πέτρος.

 

Δ. Όταν ο Δήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Αλαγκιοζίδης Ηρακλής του Βασιλείου που αναπληρώνει τον Δήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Κυπραίο Πέτρο  του Νικολάου.

Ε. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

ΣΤ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου  και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 Ο Δήµαρχος 

Αναστάσιος Καγιάογλου

Πατήστε εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο