ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5437
Αριθ. Συνεδρίασης: 30

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την  24η του μηνός  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 μ.μ σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτιση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 του Δήμου Παρανεστίου
  2. Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτιση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 του Δήμου Παρανεστίου
  3. Έγκριση της 23ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  4. Έγκριση του προσχέδιου του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2019
  5. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικον. έτους 2019 του Δήμου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα