ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 16/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4782
2η Συνεδρίαση

Εκτελεστικής Επιτροπής Δ. Παρανεστίου

 

                                                                                                                     ΠΡΟΣ

                                                                                                                     ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:                                                                                                                                                   1. κ. Ματζαρίδη Νικόλαος, Αντιδήμαρχο Δ. Παρανεστίου

                                                                                                                     2. κ. Δίγκας Ιωάννης, Αντιδήμαρχο Δ. Παρανεστίου

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την  20η του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Σύνταξη προσχέδιου του ετήσιου προγράμματος δράσης του 2019 και εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

 Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα