ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 22/02/2011
Αριθ. Πρωτ.: 1212
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

 

Σας προσκαλούμε την 27η του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 

  1. Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου 199 Ο.Τ. 26 του συνοικισμού Νικηφόρος από τους κληρονόμους Ευθυμιάδη Αβραάμ
  2. Συγκρότηση επιτροπής περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων και άλλες διατάξεις
  3. Ορισμός ελεγκτών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νικηφόρου
  4. Γνωμοδότηση περί αλλαγής χρήσης γης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
  5. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
  6. Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Παρανεστίου
  7. Συγχώνευση Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων Δήμου Παρανεστίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ