ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/2/2018
Αριθ. Πρωτ.: 691
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

 Σας προσκαλούμε την   27η του μηνός  Φεβρουαρίου    2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για έτους 2018.
 3. Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 18ης Πανελλαδικής γιορτής Ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών και της 2ης Ολυμπιακής γιορτής σπόρων που διοργανώνεται από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι».
 4. Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού Δικτύου Πόλεων με Λίμνες
 5. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» προϋπολογισμού 84.663,63 € με το ΦΠΑ .» σε προμηθευτή/ές.
 6. Έγκριση της Αρ.Μελ.01/2018 επικαιροποιημένης μελέτης της προμήθειας με τίτλο : ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 242.237,72 € με το ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΕΜΕΤΖΙΑ Δ.Δ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» αρχικού προϋπολογισμού 10.499,96 € με το ΦΠΑ .
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής για τον σχεδιασμό των δράσεων της «ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 2018.»
 9. Καθορισμός του τρόπου ανάδειξης Αναδόχου κατόπιν άγονου διαγωνισμού , της Εργασίας/Προμήθειας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018, (ομάδες 1,5,6,7,9,10 και 11), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) » χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης
 10. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας έτους 2018.
 11. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2018 Δήμου Παρανεστίου.
 12. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Μουστακίδη Γεώργιου από αναπληρωματικό μέλος στην διαχειριστική επιτροπή του ΚΠΕ και τροποποίηση της 138/2014 Απόφασης του ΔΣ
 13. Αντικατάσταση των παραιτηθέντων Δημοτικών Συμβούλων Μουστακίδη Γεώργιου και Μαζαράκη Γεώργιου από τακτικά μέλη της επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου (παροχή γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06) και τροποποίηση της 143/2014 Απόφασης του ΔΣ
 14. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα.
 15. Κατανομή ποσού 13.779,30 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 16. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής ανάθεσης Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για το έτος 2018
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με το ΦΠΑ .
 18. Έγκριση ή μη σύναψης Διαβαθμιδικής σύμβασης του Δήμου Παρανεστίου με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προκειμένου ο Δήμος Παρανεστίου να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Παρανεστίου» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 3821/01-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΛ5Β7ΛΒ-ΩΗΞ) πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης ΑΜΘ41-τίτλος: «Δράση 6ε. 14.1 : Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια») του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 19. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Καραδόμνα Ελισάβετ του Ιωάννη.
 20. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Φραγγή Μαργαρίτη του Μιχαήλ.
 21. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Ελευθεριάδη Αναστάσιο του Βασιλείου.
 22. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Κοτσασαββίδη Αναστάσιο του Ανθιμου.
 23. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Κρόκου Κλεοπάτρα του Αλκιβιάδη.
 24. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Παπαχρήστου Μαρία του Στυλιανού.
 25. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για Μιχαηλίδη Συμεών του Σάββα.
 26. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Γρηγοριάδου Χαρίκλεια του Αναστασίου.
 27. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Μαργίδη Γεωργίου του Ευστρατίου.
 28. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Βασιλειάδου Κυριακή του Δημοσθένη.
 29. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Βογιατζόγλου Γεώργιο του Τηλεμάχου.
 30. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Τενίδη Άγγελο του Ανέστη.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη