ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

 

Ταχ.Δ/νση         : Διοικητήριο

Ταχ.Κώδικας     : 66133 ΔΡΑΜΑ

Πληροφορίες     : Αικ. Β. Κετσιμπάση

Τηλέφωνο         : 2521351322

Telefax             : 2521351320

E-mail               :ygeiadramas@pamth.gov.gr

 ketsimpassia@pamth.gov.gr


Παρανέστι,  21/2/2018
Αριθ. Πρωτ.: 954

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τα πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία, τα οποία επιχορηγήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) συνολικά ετησίως, οφείλουν να αναρτήσουν τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έως 28 Φεβρουαρίου 2018.

Αρχικά, κάθε επιχορηγούμενος φορέας θα πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ με στοιχεία σύνδεσης του συστήματος Taxisnet της ΓΓΔΕ και μετέπειτα να αναρτά τα στοιχεία των δαπανών του, που αφορούν σε επιχορηγήσεις φορέων της γενικής κυβέρνησης. Η παράλειψη της ανωτέρω σχετικής ανάρτησης, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους μελλοντική επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από το Κράτος.

Στο διαδίκτυο αναρτώνται πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/ΦΕΚ 50/τ.Α΄/10-04-1997), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Στο ως άνω πλαίσιο, οι υπόχρεοι φορείς θα πρέπει να αναρτήσουν έως 28 Φεβρουαρίου 2018 τα στοιχεία που αφορούν σε δαπάνες που συντελέσθηκαν εντός του διαστήματος από 01-01-2015 έως 31-12-202017.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση, τα υπόχρεα πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία, μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mef.diavgeia.gov.gr ή να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(Φάκελος Δ.4.)