ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Παρανέστι, 03/04/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1585
Αριθ. Συνεδρίασης: 3η έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση
 

                                                                                                  ΠΡΟΣ

                                                                                    Μέλη Επιτροπής Παιδείας

 

Σας προσκαλούμε την  7η του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», και της Αριθ. Δ4/86(ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β') Απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης του   παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης  :

 

     1

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 


  

                                                                           Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας

  

                                                                               Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ