ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ Πρωτ 4888

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ              

Μέλη Επιτροπής Παιδείας

Σας προσκαλούμε την 5η του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», που θα διεξαχθεί στο Κατάστημα Νικηφόρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης

1 Κατανομή λειτουργικών δαπανών 2016 των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας

 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας

 Κουτεκίδου Μεταμόρφη