ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 07/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 3371
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε την 12η  του μηνός   Ιουλίου    2016, ημέρα Τρίτη      και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό  θέμα  :

 

Έγκριση Απολογισμού για το Οικονομικό  έτος 2015.

                                                                            Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                                          Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ