ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 9/05/2024

 

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αδριανής και στον Παιδικό Σταθμό Παρανεστίου.

Στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των γονέων και ενόψει της έναρξης των εγγραφών στον Βρεφονηπιακό Αδριανής και Παιδικό Παρανεστίου του Δήμου Παρανεστίου, αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής για τη νέα σχολική περίοδο 2024-2025 θα δέχονται οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί/Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Παρανεστίου, από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2024.

Αναλυτικά:

Τα εγγραφόμενα παιδιά στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς κατά κύριο λόγο προέρχονται από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση.

Κατά την εγγραφή επιλέγονται παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.). Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και καθιερώνει τη μοριοδότησή τους.

Ειδικότερα στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αδριανής γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στον Παιδικό Σταθμό Παρανεστίου από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, δηλ. στις 01-09-2024, έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας.

   Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου επίσης εξυπηρετούν μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. μητέρες:

• που εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή

• που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας –stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή

• που είναι άνεργες και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγυσης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή

• που είναι άνεργες και λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες.


  Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων εγγραφής οι γονείς μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους παρακάτω Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Παρανεστίου:

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ - ΤΗΛ. 2521082472 κα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ - ΤΗΛ. 2524022294 κα. ΒΑΙΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής νηπίων με επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο (το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία)

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης (το δικαιολογητικό αυτό το ζητά αυτεπάγγελτα η υπηρεσία, δεν το προσκομίζει ο/η γονέας/κηδεμόνας)

3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία προκειμένου να συμπληρωθεί από Παιδίατρο).

4. Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599 των γονέων ότι:

• Αποδέχονται τους όρους του κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.

• Θα πληρώνουν την μηνιαία εισφορά που τους αναλογεί σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα.

• Συμφωνούν με ιατρική παρακολούθηση του παιδιού από συμβεβλημένο Παιδίατρο του Σταθμού όπως ορίζει ο Νόμος.

• Θα τηρούν τις ώρες πρωινής προσέλευσης στο Σταθμό και σε περίπτωση απουσίας του παιδιού θα ενημερώνουν την υπεύθυνη του Σταθμού (το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία)

5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.


ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

2. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού), όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

3. Βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές στο ταμείο του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το ΤΑΧΙS ότι η εταιρεία είναι ενεργή, όταν πρόκειται για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες.

5. Βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) ότι είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες ή βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, όταν πρόκειται για γονείς αγρότες.

6. Βεβαίωση σπουδών του τελευταίου εξαμήνου, όταν πρόκειται για γονείς φοιτητές.

7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, όταν πρόκειται για γονέα στρατιώτη.

8. Άδεια παραμονής αλλοδαπών γονέων εκτός Ε.Ε.

9. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για περίπτωση χηρείας.

10. Δικαστική απόφαση (για γονείς που βρίσκονται σε διάσταση) ή απόφαση διαζυγίου.

11. Απόφαση από ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) για οικογένειες όπου υπάρχει μέλος ΑΜΕΑ.


ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

  Για τις επανεγγραφές απαιτούνται όλα τα προηγούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση, αντί για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

  Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

  Υποχρεωτική καταβολή των τροφείων το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, σύμφωνα με την αριθμ. 78/2024 απόφαση του Δ.Σ.


    ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ

1. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.001,00 € δε θα καταβάλλονται τροφεία

2. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00 € έως 50.001,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 20,00 €

3. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 50.001,00 € και άνω θα καταβάλλονται μηνιαίως 40,00 €


ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ

1. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.001,00 € δε θα καταβάλλονται τροφεία

2. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00 € έως 50.001,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 20,00 €

3. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 50.001,00 € και άνω θα καταβάλλονται μηνιαίως 40,00 €


Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το ποσό που προκύπτει από τον συνυπολογισμό των κάθε φύσεως επιδομάτων τακτικών ή εκτάκτων από εργασία ή από άλλες πηγές της οικογένειας του νηπίου και φαίνεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα ή την δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται οι γονείς σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα προσκομίζουν βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.


Απαλλάσσονται από την καταβολή εισφορών :

• Οι γονείς των νηπίων που θα προσκομίσουν βεβαίωση εφορίας και εκκαθαριστικό οικογενειακού εισοδήματος έως 25.000,00 €.

• Οι πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων, ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει για οικογενειακά εισοδήματα μέχρι του ποσού των 50.000,00 €. Για ποσά από 50.001,00 € θα καταβάλλεται το 50% των εισφορών της κατηγορίας που κατατάσσονται.

• Οι οικογένειες στις οποίες και οι δύο γονείς είναι χρόνια άνεργοι ή ο χρόνιος άνεργος όταν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια που αυτό έχει αποδειχθεί από την κοινωνική έρευνα και τον ΟΑΕΔ.

• Οι γονείς που θα προσκομίσουν voucher του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ή του προγράμματος «Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας».


Για φοίτηση δεύτερου και τρίτου νηπίου (αδέρφια) με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000,00€ θα καταβάλλεται το 50% των εισφορών της κατηγορίας που κατατάσσονται, για οικογενειακό εισόδημα από 50.001,00€ για το δεύτερο και τρίτο τέκνο θα καταβάλλεται το 50% της εισφοράς που καταβάλλεται για το πρώτο.


Η καταβολή των τροφείων της προαναφερόμενης κλίμακας ισχύει και για τα νήπια των γονέων που προέρχονται από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Οι εισφορές θα καταβάλλονται το πρώτο 10ημερο του μήνα στο Ταμείο του Δήμου Παρανεστίου με απόδειξη.


Δε θα καταβάλλονται εισφορές τον μήνα Αύγουστο μόνο για τους Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς που αναστέλλεται η λειτουργία τους και οποιονδήποτε άλλο μήνα που το παιδί δε θα φιλοξενηθεί στον Βρεφονηπιακό, Παιδικό Σταθμό λόγω ασθένειας ή άλλης αιτίας πέραν των 5 ημερών.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΜΟΡΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1

ΤΕΚΝΑ ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ή

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΘΑΝΑΤΟΥ

50

2

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΧΗΡΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ή

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΘΑΝΑΤΟΥ

40

3

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ή ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΤΙ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

40

4

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ή

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

40

5

ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΜΗ

40

6

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΜΕΛΟΣ ΑΜΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

30

7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

30

8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΡΙΑ

20

9

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΑ ΕΩΣ ΔΥΟ

10

10

ΑΔΕΛΦΙΑ (ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

20

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

1

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

30

2

ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ/ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

20

3

ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ

15

4

ΓΟΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΠΟ 0€ ΕΩΣ 10.000€

30

2

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΠΟ 10.001€ ΕΩΣ 15.000€

25

3

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΠΟ 15.001€ ΕΩΣ 20.000€

20

4

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΠΟ 20.001€ ΕΩΣ 25.000€

15

5

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΠΟ 25.001€ ΕΩΣ 30.000€

10

6

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΠΟ 30.001€ ΚΑΙ ΑΝΩ

5

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

40


Σχετικά με την μοριοδότηση:

Σε περίπτωση ισοψηφίας μορίων θα προσμετρηθεί αυστηρά το συνολικό εισόδημα της οικογένειας, συνυπολογίζοντας και το Ε9.

Ένσταση επί των μορίων μπορεί να γίνει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Οι πίνακες με τις εγκεκριμένες αιτήσεις εγγραφών για τη σχολική περίοδο 2024-2025 και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, θα αναρτηθούν στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου.


Τα παιδιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ προηγούνται στον τελικό πίνακα εγγραφών. Στη συνέχεια γίνεται η επιλογή των νηπίων ανά Παιδικό/Βρεφονηπιακό Σταθμό με κριτήρια επιλογής μοριοδότησης.