ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 02/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 557
Αριθ. Συνεδρίασης: 1


Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 06η  του μηνός Φεβρουαρίου   2024 , ημέρα   Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής

 1.  

Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου (01/10/2023-31/12/2023) προϋπολογισμού οικον. έτους  2023

 1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

 1.  

Έγκριση για απομάκρυνση ορισμένων δέντρων στην Πλατεία του Παρανεστίου

 1.  

Ανάθεση σε δικηγόρο για εξώδικη όχληση στην εταιρία Ταίρης Ι ΑΒΕΤΕ  

 1.  

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού έργων προϋπολογισμού μικρότερου του  1.000.000,00 ευρώ, για το έτος 2024.

 1.  

Λήψη απόφασης για διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011

 1.  

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης                  

 1.  

Έγκριση μετακίνηση του Δημάρχου στην Πάτρα

 1.  

Έγκριση μετακίνηση του Δημάρχου στην Αθήνα

 1.  

Μεταφορά ταμειακού υπολοίπου και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργηθέντος  ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου εκτός ΠΕ Δράμας

 1.  

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για το έτος 2024

 1.  

Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.    

 1.  

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ του  Δήμου Παρανεστίου και του   Δικτύου  Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη ΔΕΠΑΝ για την υλοποίηση του έργο με τίτλο :«Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου για την ένταξη και υλοποίηση Έργων»

 1.  

Αποδοχή ή μη δωρεάς  από το Γ.Ν.Ν. Δράμας 4 κλινών με τα κομοδίνα τους.

 1.  

Εισήγηση της Δημοτικής επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των Δημοτικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων των Δημοτικών κοινοτήτων, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου στις Δημοτικές  κοινότητες

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι  αναπληρωτές τους.  

 

                           

                                                                                                  Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                     Καγιάογλου Αναστάσιος