ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 27/01/2023
Αριθ. Πρωτ.:336
1η Τακτική  Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό
Κατάστημα Παρανεστίου την 31η του μηνός Ιανουαρίου  2023 , 
ημέρα   Τρίτη    και ώρα 10:00 π.μ.
σε  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  
 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1.  
Έγκριση
 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023
 1.  
Έγκριση
 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023
 1.  
Έγκριση  έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου
 (01/10/2022-31/12/2022) προϋπολογισμού οικον. έτους  2022
 1.  
Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών
 αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
 1.  
Εγκριση 1ης Τροποποίησης
 Τεχνικού Δελτίου του έργου του Δήμου
 Παρανεστίου με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη
 Δήμου Παρανεστίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 1.  
Λήψη απόφασης για διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών με
 ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011.
 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι  αναπληρωτές τους.  
 
                           
                                                                                                  Ο Πρόεδρος
 

                                                                                                       Καγιάογλου Αναστάσιος