ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                  

Παρανέστι 15/12/2022
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                       

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ META TH  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΕ ΦΕΚ Αριθ.Πρωτ.: Φ.1.1.3.2/6103            ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του ΔήμουΠαρανεστίου για το έτος 2023»
                               

                                 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
1. Έχοντας υπόψη:
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015
5. Την υπ’ αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου Νομού
Δράμας, ΦΕΚ 2443/τ.Β ́/02-11-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα
ΦΕΚ 885/τ.Β'/14-03-2019 και 4085/Β ́/23-09-2020
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
8. Το γεγονός ότι υπάλληλοι του Δήμου μας τηρούν πέρα από το υποχρεωτικό
ωράριο εργασίας τους τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Παρανεστίου, γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π. Κ.Α.Π.Α.Π. του
Δήμου μας καθώς και καθήκοντα Ληξιάρχων των δύο (2) Δημοτικών
Ενοτήτων του Δήμου μας.
9. Τις εποχικές, έκτακτες ή και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που
δημιουργούνται κατά έτος για την αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλεται η
απασχόληση προσωπικού των υπηρεσιών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού και της υπηρεσίας ύδρευσης-άρδευσης- αποχέτευσης,
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
10. Την υπ ́αριθμ. πρωτ. Φ.1.13.3./4668/30-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΑ8ΩΞΗ-ΟΝΑ)
απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Εξυπηρέτηση της ταμειακής υπηρεσίας του

ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου από τον Δήμο Παρανεστίου καθώς και της
γενικότερης λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ».
11. Την υπ ́αριθμ. πρωτ. Φ.1.1.3.3./4366/16-09-2022 (6ΠΑ8ΩΞΗ-ΟΝΑ) απόφαση
Δημάρχου με θέμα: «Απόφαση ανάθεσης υπερωριακής εργασίας για τη
γραμματειακή υποστήριξη στο ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου»
12. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση ύψους 20.500
€ θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 10/6012.01, 10/6012.02,
10/6022, 20/6011.01, 20/6021.01, 25/6011.01 και 30/6011.01 του
Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023.


                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση είκοσι επτά (27) μονίμων και ΙΔΑΧ
υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2023, για το ανώτερο 20 ώρες ανά
υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την
κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Παρανεστίου και
συγκεκριμένα ανά υπηρεσία:
Υπηρεσία Διοικητικού − Οικονομικού: εννέα (9) υπάλληλοι
Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: επτά (8) υπάλληλοι
Υπηρεσία ύδρευσης − άρδευσης − αποχέτευσης: δύο (2) υπάλληλοι
Τεχνική Υπηρεσία και Περιβάλλοντος τέσσερις (4) υπάλληλοι
Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ένας/μια (1) υπάλληλος
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας ένας/μια
(1) υπάλληλος
Ληξιαρχείο ΔΕ Παρανεστίου ένας/μία (1) υπάλληλος
Ληξιαρχείο ΔΕ Νικηφόρου ένας/μία (1) υπάλληλος
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται
κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                   Ο Δήμαρχος
                                               Καγιάογλου Αναστάσιος