ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 9-5-2002

ΘΕΜΑ: Αιτήσεις χορήγησης αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

ΣΧΕΤ.: Η υπαριθμ. 2933/327864/19-11-2021 (ΦΕΚ 5422 τ.Β’/2021) απόφαση του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση του ΥΠΑΑΤ, παρακαλούμε να ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τους παραγωγούς της περιοχής σας που ενδιαφέρονται να λάβουν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ(www.minagric.gr) μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2022.

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) και στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δράμας στο τηλέφωνο 2521351238.