ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 28/09/2022
Αριθ. Πρωτ.: 296

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ του δήμου Παρανεστίου, έχοντας υπόψη : α)τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β)την υπ΄ αριθμό 28/2022 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει ηλεκτρονική διαπραγμάτευση ανοικτού διαγωνισμού χ ω ρ ί ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η δ η μ ο σ ί ε υ σ η για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 89.654,00€, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου, Νικηφόρος , ΤΚ 66150, Τηλ.: 2521082472

Είδος αναθέτουσας αρχής: ΝΠΔΔ , το οποίο ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ

E-mail: paid_ad@otenet.gr,

Ιστοσελίδα: www.paranesti.gr

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.paranesti.gr και http://www.promitheus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από TO ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:

33100000-1: Ιατρικές συσκευές

30232000-8: Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης

48180000-3 Πακέτα ιατρικού λογισμικού

48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών

48514000-4 Πακέτα λογισμικού τηλεπρόσβασης

72500000-0: Υπηρεσίες πληροφορικής

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL514.

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια προηγμένου συστήματος τηλεϊατρικής από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Παρανεστίου. Οι παραπάνω προμήθειες θα εξυπηρετήσουν τους σκοπούς δημιουργίας ενός Κέντρου Τηλεϊατρικής που θα παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς της διασυνοριακής περιοχής που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγου αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.1 της οικείας διακήρυξης.

9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΧΙΛΙΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (1.446,00 €).

10. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής.

11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έχει ως ακολούθως: 10/10/2022 και ώρα 23:59:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Παρασκευή 14/10/2022 και ώρα 10:00 π.μ. στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν πενήντα (150) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου , στο πλαίσιο του έργου “SMART_MED” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία” 2014 – 2020». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη πίστωση με Κ.Α. 60/7131.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

15. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.4 της οικείας Διακήρυξη

16. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και η παρούσα προκήρυξη καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ