ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/08/2022
Αριθ. Πρωτ.: 3993

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΜΕ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΑΜΟΙΒΗ  ΑΝΩ ΤΩΝ  ΟΡΙΩΝ  του  ν. 4412/2016

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ (-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Δήμος Παρανεστίου
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παρανεστίου
Διεύθυνση: Παρανέστι Δράμας
Πληροφορίες για το διαγωνισμό ή για τα τεύχη: Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝTΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1 ΤΙΤΛΟΣ
: Ο τίτλος της μελέτης είναι ‘ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
’ και η περιοχή μελέτης είναι ο Δήμος Παρανεστίου.
II.1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στόχος της μελέτης είναι η σύνταξη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ). (Απόφαση
Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/28.7.2021 του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄3545/3.8.2021., το οποίο θα ρυθμίζει τη
βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της εδαφικής έκτασης του Δήμου Παρανεστίου.
Η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
(Α’ 147), δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Εκτιμώμενη Αξία: 788.151,26€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Ανά Κατηγορία Μελέτης
: 260.631,00€ για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 260.631,00€
για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 14.175,00€για μελέτη κατηγορίας 27
(Περιβαλλοντικές Μελέτες), 149.911,92€για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές Μελέτες).
Απρόβλεπτες δαπάνες: 102.802,34€
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης
: Τριάντα έξι (36) μήνες (1080 ημέρες). Ο καθαρός
χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (18) μήνες (540 ημέρες) από την
υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.


ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α
IIΙΑ.1: Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 15.763,02
(αντιστοιχεί σε ποσό που δεν ξεπερνά το 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή
της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης

ΙΙΙΑ.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 – 2020» και
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.
ΙΙΙΑ.3 Σύμπραξη ή κοινοπραξία
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της
παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Β: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρ. 17 του τεύχους
της αναλυτικής Προκήρυξης, όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρ. 18 του τεύχους της
αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Στο διαγωνισμό οι
προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών και να διαθέτουν μελετητικά πτυχία στις
κατηγορίες: 01, 02, 20, και 27. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.
Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρ. 19 της αναλυτικής Προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σχετικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και τεχνική
επαγγελματική ικανότητα.


ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασίακαι κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
, με τα ακόλουθα κριτήρια,
που περιγράφονται μαζί με τα επιμέρους κριτήρια στο αρ. 21 της αναλυτικής προκήρυξης:
1. Τεχνική προσφορά (βαρύτητα 70%)
2. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 30%)
Β.Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην ιστοσελίδα
www.promitheus.eov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.paranesti.gr
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών μέχρι και 12 ημέρες πριν
από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο
έως την 23/09/2022 ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/09/2022
ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/10/2022 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 03/08/2022
Παρανέστι, 29/08/2022

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου
Καγιάογλου Αναστάσιος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 107/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου