ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
Παρανέστι
26-8-2022

Αριθ.Πρωτ. 3973

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                              

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

Αριθ.13η
Τακτική  Συνεδρίαση  

  

                                                                                                                                      .                                                         

1.  

Έγκριση της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

2.  

Έγκριση της 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

3.  

Ακύρωση της αριθ.33/2022 απόφαση του Δ.Σ. . « Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου (01/01/2022-31/03/2022) προϋπολογισμού οικον. έτους 2022.» και λήψη νέας με το ίδιο θέμα»

4.  

Έγκριση  έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄ τριμήνου (01/4/2022-30/6/2022) προϋπολογισμού οικον. έτους  2022

5.  

Κατανομή ποσού 6.190,70€ Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. 

6.  

Παραχώρηση χρήσης  των αθλητικών εγκαταστάσεων του ποδοσφαιρικού γηπέδου Αδριανής, στα ποδοσφαιρικά σωματεία που επιθυμούν να διεξάγουν προπονήσεις και τέλεση επισήμων αγώνων

7.  

Λήψη απόφασης για Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου Παρανεστίου έτους 2022 

8.  

Λήψη απόφασης για την Φιλοξενία της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος στον οικισμό του Μεσοχωρίου

9.  

Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2022 

10.  

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση πρωτοβάθμιων & δευτεροβάθμιων συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων – Κινηματογράφων, για τα έτη 2022-2023

11.  

Ανανέωση  άδειας εισόδου- εξόδου των οχημάτων οξοπειοιου, στο αγροτεμάχιο με αρ. 1293 του αγροκτήματος Αδριανης, αρχικής διανομής έτους 1929 Δήμου Παρανεστίου, σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή, εκτάσεως 5.330,00 m2, ιδιοκτησίας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε» 

12.  

Χορήγηση  άδειας εισόδου- εξόδου των οχημάτων, στα αγροτεμάχια με αρ. 891-892-893-2500 του αγροκτήματος Αδριανής αρχικής διανομής 1929 Δήμου Παρανεστίου, ιδιοκτησίας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ» 

13.  

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης του Φορέα  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της ΔΙΑΑΜΑΘ για το έτος 2023