ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/07/2022
Αριθ. Πρωτ.: 3457

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση

του αγροκτήματος Ξαγνάντου και ειδικότερα από το υπ’αριθ. αγροτεμάχιο 159 συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. στο νότιο τμήμα,50.000 τ.μ. στο βορειοδυτικό τμήμα και 59.789 τ.μ. στο ανατολικό τμήμα (συνολικής έκτασης 209.789 τ.μ.) Δήμου Παρανεστίου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του αγροκτήματος Ξαγνάντου και ειδικότερα από το υπ’αριθ. αγροτεμάχιο 159 συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. στο νότιο τμήμα,50.000 τ.μ. στο βορειοδυτικό τμήμα και 59.789 τ.μ. στο ανατολικό τμήμα (συνολικής έκτασης 209.789 τ.μ.).

της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου του Δήμου Παρανεστίου, το οποίο προορίζεται για καλλιέργεια, σύμφωνα µε τους όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή µε την υπ΄ αριθ. 72/2022 απόφασή της, µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ (14,00 €)/στρέμμα για τις αρδεύσιμες εκτάσεις του Ξαγνάτου και το ποσό των δέκα ευρών (10,00€)/στρέμμα για τις λοιπές εκτάσεις Ξαγνάτου και µε εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία για έκαστο αγροτεμάχιο όπως αναφέρονται

στους όρους διακήρυξης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη, καλλιεργητική περίοδος 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου στις 2 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:00 έως 11:00 ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Παρανεστίου.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας :

Ι. Α. Οι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Παρανεστίου

  1) προς απόδειξη της ιδιότητά τους πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικό δημοτικότητάς τους.

  2) Αντίγραφο του Ε9 του τελευταίου οικονομικού έτους εκτυπωμένο από το taxisnet

Β. Οι δημότες μη κάτοικοι πιστοποιητικό δημοτικότητας

            1. ΄Ολοι οι συμμετέχοντες με οποιαδήποτε ιδιότητα στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, η οποία αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια, ποσού ίσου προς το παραπάνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος.

            2. ΄Ολοι οι συμμετέχοντες με οποιαδήποτε ιδιότητα στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν Δημοτική Ενημερότητα μη οφειλής στο Δήμο Παρανεστίου, φορολογική ενημερότητα και αστυνομική ταυτότητα.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να παρουσιάσει νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Τοπ. Κοινότητας Νικηφόρου κα. Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα τηλέφωνο 2521352307 ΦΑΞ 2521090189.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ