ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 03/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ


Ο Δήμος Παρανεστίου, καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Κοινότητα Αδριανής, η οποία θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 έως και το Σάββατο 6 Αυγούστου 2022, να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 11-07-2022 ημέρα Δευτέρα έως και 22-07-2022 ημέρα Παρασκευή, στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παρανεστίου υπόψη κ. Ιφιγένειας Παπαδοπούλου, τηλ. 25243 50101, καθώς επίσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) i.papadopoulou@paranesti.gr.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση

2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης, χορηγούμενη από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου πωλητή ή

3. Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου-πλανόδιου εμπορίου) ή

4. Άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου-πλανόδιου εμπορίου) ή

5. Άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη &

6. Πιστοποιητικό υγείας, όπου αυτό απαιτείται


Οι προς απόδοση θέσεις πωλητών στην εν λόγω αγορά είναι είκοσι (20) και αποδίδονται κατόπιν κλήρωσης με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων ήτοι οι δεκαπέντε (15) προορίζονται για τους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ήτοι οι δύο (02) προορίζονται για τους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ήτοι οι δύο (02) προορίζονται για τους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων ήτοι η μία (01) προορίζονται για τους κατόχους άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.

ε) Δύναται επίσης να λάβουν μέρος έως και δύο (02) αδειούχοι καντινών.


Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Ο.Π.Σ.Π.Α.(όταν τεθεί σε λειτουργία σχετική επιλογή καταχώρησης), προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

Η συμμετοχή στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη, συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή των όρων της αριθμ.63/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση κανονισμού λειτουργίας της.