ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 13/05/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2152
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

Σας προσκαλούμε την 18η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Καθορισμός τόπου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2021 (217 παρ.3. Ν.3463/2006)»
  2. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο Παρανεστίου με ΑΦΜ (997784901) την περίοδο 2022-2023
  3. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 και 3ης αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος έτους 2022
  4. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022
  5. Αποδοχή ένταξης του έργου του Δήμου Παρανεστίου με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Παρανεστίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και 4ης αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και 9ης προϋπολογισμού έτους 2022
  6. Λήψη απόφασης για Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2022
  7. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου πηγή Θερμιών Παρανεστίου Δράμας και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος