ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 1417
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΜΕ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ


    Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου  που θα γίνει στις 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 16:00 μ.μ. .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας ZOOM), σύμφωνα με:

α) το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-7-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 114, παρ. 8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019), με το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019), και με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄/11-3-2020),

β) το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α΄/18-9-2021), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄/3-4-2020),

γ) ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18.03.2022 (ΦΕΚ 1302/18.03.2022 τεύχος Β’) με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 21
Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28-3-2022 και ώρα 6:00 και κάθε νεοτέρα όμοια αυτής,


Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

 1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2022
 2. Έγκριση Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
 4. Τροποποίηση της 38/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμός υπευθύνου και συντονιστή με τους αναπληρωτές τους για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» και συγκρότηση Συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος»
 5. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας .
 6. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022
 7. Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
 8. Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 και κατανομή ποσού 6.769,83€ Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
 9. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα των ΟΤΑ.
 10. Λήψη απόφασης για την εκλογή υδρονομέων άρδευσης
 11. Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 22ης Πανελλαδικής γιορτής Ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών και της 4ης Ολυμπιακής γιορτής σπόρων που διοργανώνεται από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι».
 12. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2022
 13. Ορισμός εκπροσώπων του δήμου Παρανεστίου για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 14. Άνοιγμα νέου λογαριασμού και ορισμού υπευθύνου επικοινωνίας με την Τράπεζα για την λειτουργία της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων».
 15. Χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου των οχημάτων, στο αγροτεμάχιο με αρ. 850 του αγροκτήματος Πλατανιάς Δήμου Παρανεστίου, ιδιοκτησίας «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.»
 16. Ακύρωση της 11/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για συμμετοχή του Δήμου Παρανεστίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος