Νικηφόρος 15-3-2022

Αριθ. Πρωτ.: Φ.2.1.1/1244

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

CPV: 71320000-7


  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

Τμήμα Ι: Αναθέτων φορέας
Ι.1 Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

Αναθέτων Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Οδός : Παρανέστι Δράμας
Ταχ.Κωδ. : 66035
Τηλ. : 25243 50100 - 2521352317,316
E-mail :
:
dimos@paranesti.gr
Πληροφορίες : Ε. Ζαχαρόπουλος


Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο της σύμβασης
ΙΙ.1 Περιγραφή:
Ο τίτλος της σύμβασης είναι «Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Παρανεστίου». Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Π.Ε. Δράμας (NUTS: EL514).


II.2 Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:
Η συνολική πράξη Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Παρανεστίου αποτελείται από 2 υποέργα / Τµήµατα:
1ο Υποέργο / Τµήµα : Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου (Συστ. Αρ.
187402)

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκπόνηση της μελέτης για το 1ο Υποέργο / Τµήµα :
Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου της Μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Παρανεστίου, βάσει των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας (GR11) και Θράκης (GR12), καθώς και την εκπόνηση της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.


2ο Υποέργο / Τµήµα : Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Παρανεστίου (Συστ. Αρ. 187426)
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην εκπόνηση της μελέτης για το 2ο Υποέργο / Τµήµα : Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Παρανεστίου της Μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Παρανεστίου, βάσει των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας (GR11) και Θράκης (GR12).

II.3 Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
12.1
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 118.843,47 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
Για το 1
ο Υποέργο : Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου
1. 3.597,00 € για μελέτη κατηγορίας 03 (Οικονομική Μελέτη)
2. 5.395,50 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη)
3. 22.661,10 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλική Μελέτη)
4. 3.597,00 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική Μελέτη)
5. 3.597,00 € για μελέτη κατηγορίας 20 (Υδρογεωλογική – Γεωλογική Μελέτη)
6. 13.488,75 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη)
και 7.850,45 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Δηλαδή , Προϋπολογισµός Μελέτης δηµοπρατούµενου 1ου Υποέργου / Τµήµατος, 60.186,80 €, προ Φ.Π.Α.


Για το 2
ο Υποέργο : Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Παρανεστίου
1. 35.610,30 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλική Μελέτη)
2. 5.395,50 € για μελέτη κατηγορίας 17 (Χημική Μελέτη)
3. 10.000,00 € για εργαστηριακές αναλύσεις και 7.650,87 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Δηλαδή , Προϋπολογισµός Μελέτης δηµοπρατούµενου 2ου Υποέργου / Τµήµατος, 58.656,67 €, προ Φ.Π.Α.


II.4 Διάρκεια της σύμβασης:
Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε
8 μήνες για το Υποέργο 1 και σε 24 μήνες για το υποέργο 2 από την υπογραφή του συμφωνητικού.


Τμήμα ΙΙΙ: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
ΙΙΙ.1 Απαιτούμενες εγγυήσεις
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού χίλια διακόσια τρία ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (1.203,74 €) για το 1ο Υποέργο και χίλια εκατόν εβδομήντα τρία ευρώ και δεκατρία λεπτά (1.173,13 €) για το 2ο Υποέργο.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.


ΙΙΙ.2 Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από το ΠΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Π.: 6277 - 11/12/2020, Α/Α ΟΠΣ: 5037936 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 [η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης].


ΙΙΙ.3 Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (α) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, (β) Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα και (γ) τα κατά περίπτωση Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης.


Τμήμα ΙV: Διαδικασία
IV.1 Είδος διαδικασίας – κριτήριο ανάθεσης:
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια , καθώς και τη σχετική στάθμισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης.


IV.2 Προθεσμίες:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30-04-2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59 Eναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΕΣ. Οι προσφορές θα ισχύουν για ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.


Τμήμα V: Πρόσθετες πληροφορίες
V.1 Έγγραφα σύμβασης:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.paranesti.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15-04-2022, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 25-04-2022.


V.2 Προδικαστικές Προσφυγές:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

  • (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
  • (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν ανχρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
  • (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης πουβλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκησηπροσφυγής κατά διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδοδεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.


Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς τον αναθέτοντα φορέα, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του αναθέτοντος φορέα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΔ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ